Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-02-1727 Pieter Nolthenius, insolvente boedel


(folio 26)

Aande Ed. Groot Achtb. Heeren die van de geregte en kamer Juditieel der Stad Dordrecht

Geven reverentelijk te kennen d'onderges. personele Crediteuren van Pieter No(l)thenius dat den voorsz: Pieter Nothenius insolvent geworden Sijdne bij dese Camere tot Curateuren over desselfs boedel waeren aengestelt den heer van den Oostendam en D'Heer Dirk Spruijt dat de voorsz. heeren Curateuren nu al geruijmen tijt geleden waeren comen te Sterven dat vervolgens dien boedel t'Sedert die tijdt was gebleven onbeheert Sonder datter Jmand anders bij dese camere tot reddinge vandien boedel was gesurrogeert offte aengestelt geworden en alsoo t'eenmael tijdt word dat dien boedel tot een behoorelijke liquidatie werde gebragt ten eijnde de overschietende penningen onder de voorsz. persoonele Crediteuren Soude connen werden verdeelt Soo vinden de Supp.ten haer genootsaekt te keeren tot UEd. Groot Achtb: ootmoedelijk versoekende appoinctement daer bij d'heeren mrs. Francois van Bochoven en Dirk Spruijt uijt de voorsz. persoonele Crediteuren werden gecommitteert geauthoriseert en gequalificeert omme voor en in den Naem van alle de verdere personele Crediteuren van den voorsz. Pieter No(l)thenius haer gemeen intrest waer tenemen alle oneffenheden en Illiquiditeijten inden voorsz. Boedel voorcomende te reguleren en aftedoen alle de differenten en questien met de andere Crediteuren van den voorsz. Pieter No(l)thenius t' Sij over het recht van praeferentie als andersints inder minne te termineren daer over, de Transigneren offte wel andersints dien aengaende Sodanige proceduuren t'entameren en te vervolgen als sij luijden Sullen raetsaem vinden, en wijders alles verder te dien twelk Sij luijden tot reddinge van den voorsz. boedel Sullen oordeelen te behooren twelk doende etc (en was get.) Brandwijck van Blokland, wegens de Erff: van de vrouw van Bloklant voorsz. 6500

(folio 26vs)

J. v. Graeff wed.e Ad: van de Graeff voor f 2000, Magrita van Heijs wed. Gillis van der Both voor f 3000, J.S. Stoop weg: de Erfgenamen van de heer Abraham Stoop voor 2000, Johanna Hallincg wed. Onderwater 3000, Corns: Spruijt voor f 10.300, Adriaen opde Camp voor 3500, M. Bosschaert wegens de Erfgenamen van Juffr. Cornelia Bosschaert voor f 10000, Adriana De Graaff weduwe Samuel Keunen f 40000, Elisabeth de Graeff wed. Simon De Vries 2000, Corn: terwe als procu: hebbende vande wed. N. Kops en Zoon voor 3470: 9 st, Govert van Wel wegens de Erff. van Pieter Helmigh voor Een Somma van 1979:5, d'wed. Corn: van Bavel, als Erffgenaem vande wed. Samuel vander Heijden voor 4319:10, Corn: vanden Broek voor 2500 gl., J. v. Werf voor sijn Vader voor f 10000, P. v. Jonge voor 3045 gulde, Adriaen Braets voor 4000 gl. Willem Beijen als procuratie hebbende vand'hr. Philip Jacob Kirrig Sirca Somm. 3000- (was get.) P. v. Gelsdorp procur.

(In margine Stont voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende req.te accordeert de Supp.ten haer versoek qualificeert, ende authoriseert D'Hre. mr. Francois van Bochoven en Dirk Spruijt omme voor ende ander Name van alle de verdere persoonele Crediteuren van Pieter No(l)thenius haer gemeen intrest waere tenemen alle oneffenheden en Illiquiteijten inder voorsz. boedel voorkomende te reguleren en aftedoen alle de differente en questien met de andere Crediteuren van voorsz: Pieter No(l)thenius het Sij over het reght van preeferentie als andersints inder minne te termineren daer over te transigneren offte andersints dienaengaende Sodanige proceduren te entameren en te vervolgen als sij luijden raetsaem Sullen vinden en Wijders alles Verder te doen twelk Sij luijden tot reddinge van den voorsz. Boedel Sullen orodeelen te behooren. Actum de 27e Feb: 1727 (was geteekent) J. v. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)