Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-10-1728 Johanna Stekruijters, weduwe Jan Hendrik Brands en Jacobus de Bie, overleden 4-6-1728


(folio 225)

Aaen de Ed:e Groot Agtb. Heeren die van den geregten en Camere Juditiele der Stadt Dordregt.
geven reverentelijk te kennen Sibilla Brands en Pieternella Brands, beijde meerderjarige kinderen, en mede geinstituerde Erffgenamen van haarluijder Moeder Johanna Stekruijters, in haar Leven Eerst Wed:e van Jan Hendrik Brands en Laatst wed:e van Jacobus de Bie, Item Cornelis Hacker, als in Huwelijk hebbende Alida Brands, dogter en mede geinstitueerde Erffgenaam van de Voorn: haare Moeder Johanna Steckruijters, als nogh voor zoo veel des noodts, de voorn: Alida Brands en laatstelijk nogh Stephanus Brands nu onlangs door desselvs trouwdagh, geworden zijnde meerderjarigh, zoon, en mede geinstitueerde Erfgenaam van de voorn: zijne moeder Johanna Steckruijters alle woonende binnen dese Stadt, dat de voorn: haerluijder overledene moeder bij derselver testament op den 6en: April deses jaers 1728, gepasseert voor den notaris Huijbert van Wetten, en seekere getuijgen binnen dese Stadt Residerende Eerstelijk om redenen bij denselven testamente gemeldt, den voorn: Stephanus Brands hadde geinstitueert in sijne Simple naakte en bloote

(folio 225vs)

Legitime portie Soo veel dezelve na regten in haeren boedel bevonden zal werden te bedragen, met Expresse begeerte dat daar inne aan hem zal werden gerekendt, en geimpateert alle 't gene na scherpigheijdt van Regten, in de Legitime portie gerekendt kan en magh werden; Edogh bij aldien den voorn: Stephanus Brands, Sigh nogh wilde bekeeren, en dat denzelven na afsterven van de voorn: testatrice met zijne Susters in Lieffde, en Rust wilde Leven, en ook de voorz: haere testamentaire dispositie in alle poincten en deelen genegen is te gehoorsaamen en te agtervolgen, Soo verklaerde de testatrice den gemelden haeren Zoon Stephanus Brands omme denzelven ten vollen te overtuijgen, de Vrije keur te geven, off hij genegen is, zijne Legitime portie invoegen als voorz: is te trecken, dan in tijden en wijlen na hem te nemen 't gene de testatrice aan hem, als hier na Souden hebben gemaekt en Soo dan voorts Comende tot de verdere dispositie, heeft de voorn: testatrice nae een gedane Verklaeringe wat goederen haare Dogters zijn Compterende, en dan voorts na Wegmakinge van eenige Legaten, aan de gemelde haare Dogters, den gemelden haeren zoon Stephanus Brands gemaekt, en gelegatert, ofte welk gewilt, dat denzelve in Vollen Vrijen Eijgendom Soude hebben, en behouden, alle zijne Cleederen van Linnen, Wolle, en andere Stoffen, als mede 't Zilver Horlogie, nevens de twee goude Ringen, en een zilvere tandenstooker, met twee Rottingen, met zilvere knoppen, als mede een zilvere Vergulde snuijffdoos, en schoengespen, met eenige zilvere potpenningen, die zij testatrice voor den gemelden haeren zoon

(folio 226)

hadde gekogt, en gekregen, institueren de verders zij testatrice in den Eijgedom van alle ende jgelijk andere en overige goederen, egeen van dien ter wereldt uijtgesonderdt, tot haer eenige, ende universele Erffgenaem, de gemelde haere vier kinderen de Supplianten in desen, dogh in 't Requarde van den voorn. Stephanus Brands al wederom met de Vreije keuze van zijne Legitime portie en bij aldien den gemelden Stephanus Brands in plaetse van sijn Legitime portie, Liever begeerde te trecken allen gene aan hem als hier voren is gemaekt, en geinstitueert, zoo wilde de testatrice die goederen niet eerder aan den voorn: Stephanus Brands overgegeven hebben voor dat denzelven den vollen ouderdom van Vijff en twintigh jaeren Soude hebben bereijkt, ende Comende te Sterven voor den voorz: ouderdom van Vijff en twintigh jaeren, Soo Souden alle de voorz: goederen die den gemelden Stephanus Brands, boven zijne Legitime portie van haer testatrice, zal hebben geerft, aanstonds moeten gaan, en versterven op haere gemelde drie dogters, de Supplianten in desen, Stellende zij testatrice, verders om dat haer wil en begeerte des te beter Soude werden naergekomen, tot Executeurs van den voorz: haeren testamente, ende Voogden over de minderjarige, die in haeren Boedel, bevonden werden zullen geregtigd te wesen, de Heeren Ludovicus de la Coste, Bedienaar des Goddelijken Woorts, en Arnoldus van Tilborgh, mr: zilversmith, beijde binnen dese Stadt alles breeder volgens den voorz: testamente ten desen annex.
Dat de voorn: Johanna Stekruijters, op den Vierden Junius deses jaers Seventhien honderdt Agt en twintigh, 't voorz: testament, metter dood hebbende geconfirmeert, de gemelde Executeurs op den agtsten dito daer aenvolgende hebben doen maeken een behoorlijke en ordentelijke staet en inventaris van den voorz: boedel

(folio 226vs)

en naergelatenen goederen, waer inne bevonden zijn een huijs en Erve, nevens eenige Contante gelden, mitsgaders juweelen, goudt, Zilverwerk, en verders eenigen huijsraedt en Imboel, met een Winkel van Taback en andere goederen waer tegens wederom te betaelen staen, een Capitaele somma van Sestienhonderd guldens, die de overledene hadde opgenomen en genegotiert tot 't aancoopen, en vertimmeren, van 't voorengemelde huijs, boven en behalven de begraaffenis Costen, ende andere Lasten, en Schulden van den voorz: boedel, volgens den voorz: inventaris, ten desen mede annex; Waer uijt notoir en Claer te zien is, dat 'er na afftrreck van de Respective Legaten, en Lasten van den voorz: boedel in Cas de overige goederen Soude vercogt moeten werden, niet veel overigh zal zijn; Ende dewijle den voorn: Stephanus Brands, wel genegen Soude wesen om den testamente van zijne overledenen moeder te gehoorsaemen, en te agervolgen, Soo hebben de Supplianten gezamentlijk (na dat zijlieden hebben gemaekt een overslagh, wegens de waerde van voorz: goederen) aan de gemelde Executeurs versogt, en Voorgeslaegen dat zijlieden mogten aengaen, een Contract van uijtkoop, waer beij de eerste Supplianten onder haer in 't gemeen Soude behouden, en aanwenden ofte verdeelen alle de voorz: Effecten, en goederen met de Lasten en Schulden van den gemelden boedel reets bekendt en die zigh nogh mogte komen te openbvaeren de dat zijlieden onder hen drie aan den gemelden haeren broeder Stephanus Brands van nu af aen Soude overgeven en Later volgens, alle zijnen Cleederen, Linden en: wollen, nevens alle 't goudt, en zilverwerk, hier vooren gemelt nevens nogh een Somme van een

(folio 227)

honderd guldens, in gelde mitsgaders nogh daar en boven, alle t gene denselven Stephanus Brands, op zijne Erffportie Soude hebben aangerekendt geworden, voor gemaakte Rouwkleederen als anders, alle 't Welke de voorn: Eerste Supplten. all mede Soude nemen voor haar Rekeningh, Sonder dat zijlieden (in Cas den voorn: Stephanus Brands voor zijn Vijff en twintigh jaeren mogte komen te overlijden) uijt hooffde van de voorz: Dispositie, eenige actie Sullen vermogen te maeken, waer inne de voorn: Heren Executeurs, wel Soude hebben willen Consenteren.
Edogh dewijle den voorn: Stephanus Brands nu onlangs Eerst door zijn Trouwdagh, is gekomen tot mondigen dagen ende dat ook in de voorz: dispositie is ter nedergesteldt, dat aan den voorn: Stephanus Brands sijne goederen off Erfenisse niet eerdere overgegeven Sullen mogen werden voor dat denselven bereijkt zal hebben den Vollen ouderdom van Vijf en twintigh jaeren, Soo hebben de voorn: Heeren Executeurs gemeijnt, dat zij Supplianten, tot 't aengaen van Soo een accord behoude te hebben een authorisatie van UEd: Groot Agtb: Redenen Waer omme de Supplianten haer genootsaakt vinden te keeren tot UWEd. Groot Agtb: ootmoediglijk Versoekende dat zij eerste Supplianten met den voorn: Laetsten Suppliant, ten overstaen vande gemelde Heeren Executeurs Sullen mogen aengaen, en doen passeren een accoort van uijt Coop, invoegen voorengemeldt, en dat zij eerste Supplianten in drie parten, verders den voorz: geheelen Boedel met de Lasten, en Schulden, onder den anderen Sullen mogen verdeelen Soo als Sij dat te Raede Werden Sullen. 'T Welk doende &a: (ende was ondertijkendt) Sebilla Brands, Pieternella Brands, Cornelis Hacker, Alida Brands, Stephanus Brands.

(folio 227vs)

H:V:Wetten, Procureur 1728.

(In Margine Stond voor Appostil)
De Camere Committeert de Heren Adriaan Braads, en Mr: Abraham Pompe van Meerdervoort, Schepenen deser Stadt, om de nevenstaande Requeste en bijlage te Examineren, mitsgaders partijen te hooren en te dienen en van haer Ed:e Consideratien en advijs. Actum den 14e October 1728 (ende was get:) R: Nolthenius.

(Stond Nogh)
De Camere gehoordt het Rapport van Heeren Commiss.n voor de welke de Executeurs bij de nevenstaande Requeste gemeldt, nevens de Supplianten waaren gecompareert geweest, en wijders gesien en geexamineert hebbende denselven Requeste, accordeert de Supplianten haer versoek om bij de eerste Suppl.ten met den Laatsten Suppliant ten overstaan van gemelte Executeurs te mogen aangaen en doen passeren een accord van uijtkoop, invoegen bij de nevenstaande requeste gemeldt, en dat zij eerste Supplte. in drie parten verder den geheelen Boedel met de Lasten en Schulden onder den anderen Zullen mogen verdeelen, Soo als zij dat te raden worden zullen.
Actum den 21:e October 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)