Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


02-11-1728 Cornelis en Sebilla Bax, hun zuster Cornelia Bax


(folio 228)

Aan de Ed: groot Ach(t)b. heeren den presiderende Burgemr. en regeerders deser Stad Dordregt.
Geven met schuldig respect te kennen Cornelis en Sebilla Bacx, Broeder en Suster, naargelate kinderen van wijle Jan Bax, in sijn leve pontgaarder binnen deser Stede, dat haere mede Suster Cornelia Bacx nu onlangs is gewerden meerderjarige, dat mitsdien derselver gewesen voogden binnen wijnige dagen aan deselve Staan te doen reekeninge van haare administratie, ende de goederen en effecten aan deselve over te geven dat alsoo de voors: Cornelia Bax niet in Staet is om haare goederen selfs te konnen regeeren Soo sijn de Supplianten om die redenen seer bedugt, dat indien de voors. hare suster haere effecten en gelden in handen krijgt, deselve binnen Corten op de eene off anderen wijse haar Sullen werden ontfutselt ofte vervremt, ook door de handen als anders Sullen komen te druijpen waar inne de Supplianten als haar het naeste bestaande onder reverentie vermijnen te moeten versien en sorge dragen, dat Sulks niet en schiede, te meer om indien het quame te gebeuren, dat deselve haar goedt quame te verquisten off quijt te geraken en sulxs arm quame te werden deselve tot lasten van den Armen Soude moeten komen daar bij nog komt, dat aan haar Suppliante voors. Suster door wijle hare oudmoeije

(folio 228vs)

Marija Bergijck, eenige obligatien sijn gemaakt die naar haer overlijden op de Supplianten in dese moeten devolveren redenen war om de Supplianten genootsaekt sijn haar aan UEd: Groot Achtb: te adresseren, gedienstelijck versoekende dat jmant mag werden gequalificeert, en aengestelt tot Curator over de persoon van Cornelia Bacx, en administratie van haer goederen vervolgens dat de reek: dievan haar goederen eerdaags staan gedaen te werden aan hem Curator mag werden gedaen ende effecten overgegeven en dat door deselve de gereede gelde bij (bij) Cassa sijnde moge werden geemploijeert tot aankoop van obligatien ten behoeve van deselven ten lasten van deselve effecten, alle deselve mogen werden gebrantmerkt, door een van de heeren Secretarissen deser Stede dat die niet zullen mogen werden verkogt gealieneert off belast als met Speciale kennise en goet vinden van UE Groot Achtb:. T Welk doende Etc. uijt de name van de Supplianten (was getekent) A.v.Nieveldt Procureur.

(In margine stond voor Appostil)
de Camere Committeert d'heeren Mr: Govert van Slingeland vrij heer van Slingerlandt en Mattheus Onderwater, Scheepenen der Stadt

(folio 229)

Dordregt omme de Suppten. en verdere in den boedel van de nevens gem: Cornelia Bax op het versoek in dese gedaan nader te hooren en verders te dienen van haare Ed. Consideratien en advijs. Actum Pmo. Junij 1728 (was geteekent) R. Nolthenius.

(lager stond)
heere Commissarissen gehoort het versoek van wegens Cornelia Bax door den Procureur van Wetten gedaan omme te hebben Copie van deze Reek. vinden goet dit versoek van Copie te Accorderen. Actum 30 Junij 1728 ende was get. R. Nolthenius.

(Stond Nogh)
de Camere gehoort het rapport van Heeren Commissarissen, en wijders gelet waarop in dezen te Letten stonde verklaard de gerequirerde met haare presentatie bij request van Antwoord, gedaan te mogen volstaan waarbij dezelve verklaarde te vreden te zijn ten opsigten van de obligatie van Elff hondert en vijfftigh guldens, mitsgaders vande dertig Jaringe Lijffrente aande gerequireerde bij testament van Maria Bergheijck gelegateert ten behoeve van de requiranten te stellen Cautie fidicommissair Condemneert mitsdien de gerequireerde inden

(folio 229vs)

inhouden en naarkomen van deselve presentatie en nopende het verder gesustineerde vande Requiranten verleend aan deselve nihil, en Compenseert de Costen van dese instantie om redenen de Camere daar toe moverende gedaan den tweede November 1728 (was geteekent) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)