Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-09-1728 Cornelia Bax, haar broer en zus Cornelis en Sibilla Bax


(folio 232)

Aan de Edele Groot Achtb. Heeren die van den Geregten en Caemre Judicieel der Stad Dordregt.
Gesien bij Cornelia Bacx, meerderjaerige ongehuwde Dogter, woonende binnen dese Stadt Copie vanden Request bij Cornels en Sijbilla Bacx de broeder en Suster van de Suppliant aand ese Caemere gepresenteert, mitsgaders het appointement van dese Caemere van dato den negenden September, Seventien hondert agten twintigh dede de Suppliant ter obedientie van het zelve Seggen, dat de middelen bij de Request van Reschriptie ter neder gesteld sijn geavanceert conform de waerheijdt dewelke de Supplte. ter Sijner tijdt den regten genoeg Sijnde wel sal weeten te verifieren, en schoon men deselve bij den Request van de Requiranten comt te baptireren met de naem van vinnige expressien en irrelevante middelen hebben egter dese middelen Soo veel ingang op het gemoet van de requirante gehadt, dat men voorgeeft niet gesint te sijn, Sig in proces over haer gedaan versoeken in te laaten, als genoeg sijnde met dit haar Conscientie pretenselijk te hebben gequesten, dat off wel volgens dese middelen de requiranten hadden behooren te renuntieren van het versoek off den eijsch bij haer eerste requeste gedaan of wel andersints in Conformite vanden appointemente van de Edele Caemere te apliceren, op den Requeste van rescriptie van de Supplte. Soo hadde de requirante

(folio 232vs)

alleenlijk geaccepteert de presentatie van Cautie fifeicommissair te stellen bij de requeste van rescriptie gedaen, en daer op versogt Condemnatie en voorts dispositie op haere Requeste en nadien dan de Requiranten in gebreeken blijven te repliceren op het versoek bij haere eersten requeste gedaan, waer jegens de Supplianten hadde genomen Contrarie Conclusie Soo versogte de Supplt. verstecq vavn replijcq en voor t proffijt van dien dat de Staet sal werden gehouden voor voldongen expensis. Twelk doende etc. (en was geteeken.) Cornelia Bax, H:V:Wetten Procr.

(In margine stond voor apostil)
de Camere ordonneert dat deeze ofte Copije van dien zal werden gestelt in handen van parthije omme binnen Agt dagen van Insinuatie deeses daar op te Rescribeere. Actum Dordregt den 16 September 1728 was geteekent P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)