Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


14-10-1728 Cornelia Bax, haar broer en zus Cornelis en Sibilla Bax


(folio 233vs)

Aan d'Edele Groot Agtb. Heeren die van den Geregten en Camere Judicieel deser Stad Dordregt.
Gesien bij Cornelia Bacx meerderarige ongehuwde Dogter, woonende binnen deze Stad Copie Request bij Cornelis, en Sibilla Bacx, de broeder en Suster van de Supplte. aan de Ed. Groot Acht(b). Heeren van den geregte en Camere Judic(i)eel deser Stad gepresenteert, mitsgaders het appointement van dese Camere in dato den Sevenden october van desen Jare 1728 dede ter obedientie van deselve reschriberende Seggen dat wel waar can sijn dat de requiranten geen intentie hebben gehadt om proces Communicatoir te vooren veel min vonnisse te wagten ter Saecke van het versoeck door de requiranten gedaen, nadien veel eer haer toeleg schijnt geweest te sijn om op waaragtige en gefingeerde middelen een appointement van dezen Camere tot nadeel van de Supplianten te optineren Sonder dat het aan de Supplte. gepremitteert Soude zijn geweest haar natuurlijke defentie te dien dat dese toeleg van de req.te sijnde misluckt bij de Req.te van antwoordt doorde Supplte. Soodaenige waaragtige redenen tot haere defensie sijn bijgebragt dat de requiranten dezelve niet hebben derven

(folio 234)

tegen Spreecken, dat daerom de requiranten bij een nader requesten als nogh hadde versogt dispositie op haare reqeust Sonder dat deselve als na Steijl van procederen hadden gerepliceert gelijk ook de Requiranten nader handt bij haer Requeste van replijcq mede versoek comen te doen dat Sonder verder Communicatie op den requiranten Requesten Soude mogen gedisponneert om daer door eaende Suppl.te in een saek voor haar bewijsen als andersints haere defensie te benemen mitswelken en andere redenen en middelen in tijden en wijlen (ist noodt) nader te deduceren de Supplianten affslaende de verdere middelen van replijcq bij meer deregatie impertinentie en irrelevantie persisteert voor duplijcq Cum exprensis ofte tot anderen. Twelk doende Etc:a uijt naeme vande Suppliante (was geteekent) H.v.Wetten, Procureur 1728.

(in margine stond voor appostil)
Sij dese ofte Copie van dien gesteld in handen van Parthijen. Actum Dordregt den 14 October 1728 (was geteekent) R: Nothenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)