Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


18-11-1728 Jacobus Lankvelt, zijn zuster Maria Lankvelt


(folio 235vs)

A(a)en de Ed: Groot Agtb: heeren die van den geregten ende Camere Juditieel der Stadt Dordregt.
Geeft Reverentelijk te kennen Jacobus Lankvelt, woonende alhier dat Paulus de Saillij en zijn Leven stadhouder tot Cruijslant zijn Supplts. oom maternel, in der teijt is aangesteldt en gecommitteert om de helvte der goederen en Effecten door wijlen Barbera Anna de Cauluard gewoond hebbende en overleden tot London in Engelandt, zijn zupplts. oudmoeije paternel naargelaten, voor zooverre die an den Supplt: en zijne Susters en broeders Competeerden, te administreren, en benificeren, ende alsoo den voorn. Paulus de Sailleij over eenigen tijdt deser Werelt is komen te overlijden, ende het mitsdien nootzakelijk is dat in desselvs plaatse een ander wert aangestelt en gequalificeert om de portie van des Suppts. minderjarige Suster Maria Lankvelt (dewelke met en benevens den Supplt. thans de eenige zijn die tot voorz: helvte der goederen van Barbera Anna de Caluard

(folio 236)

zijn geregtigd) te administreren en benificere en dat ook boven dien des Supplts: gem: Suster out zijnde ontrent 23 jaaren haar Volkomen verstandt en zinnen niet magtigh is, en vervolgens ook niet in Staet zal zijn, om bij haare meerderjarigheijdt hare goederen die van zeer Wijning belang zijn, te kunnen regeeren, en mitsdien indien gevalle daar ontrent ook voorsieninge dient te geschieden, en dat den Supplt: haare eenigste broeder zijnde, en bij Wien de gem: zuster inwoont, onder reverentie vermeent daar toe in allen gevallen de naaste te zijn,.
Soo keert den Supplt: hem tot UWEd: Gr: Agtb: versoekende dat ue Ed:e Gr: Agtb: de goetheijdt geleiven te hebben van hen Supplt. aan te Stellen en te qualificeren tot Voogd en Curator over de persoon en goederen van de voorn: zijne nogh minderjarige Suster Maria Lankvelt, ten eijnde en omme Soo in haar minder als meerderjarigheijt, haar persoon en goederen enwel Specialijk de goederen, aan haar van gem: Barbera Anna de Caluard opgecomen, te presenteren en administreren, en daar van te verleenen acte ofte appoinctement in ordinaire forma. 'TWelk doende &a uijtten naame van den Supplt. (was get.) B:V:Gelsdorp.

(in margine stond voor appostille)
De Camere alvoorens te disponeren Committeert de haeren mr. Johan van Neurenburg en Johan Brandwijk van Blocklandt, Schepenen, omme de nevenstaande requeste te Examineren en haar Ed:e Gr: Agtb: te

(folio 236vs)

dienen van haar Ed:e Consideratien ende advijs. Actum den 2 Novemb. 1728 (was get.) P. Eelbo.

(Stond nog)
De Camere gehoort hebbende het rapport van de heeren Commiss.n, mitsgaders gesien end; geexamineert hebbende dese nevenstaande requeste, accordeert den Supplt: en zoo verre zijn versoek, Stelt mitsdien denzelven aan omme de goederen van zijne minderjarige Suster Maria Lankvelt, ende wel Specialijk de goederen aan haar van Barbara Anna de Calaurd opgekomen geduirende de minderjarigheijt van zijne voorz: Suster en sulx tot haar meerderjarigheijdt te representeren ende te administreren. Actum den 18'November 1728 (was get:) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)