Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-11-1728 wijlen Catarina van Esch wed. Hendricus Franken en mr. Gerard Franken


(folio 236vs)

Aande Ed: Groot Agtb: Heeren die vanden Geregte ende Camere Judicieel der Stad Dordregt.
Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen de meerderjarige en voogden over de minderjarige Erffgenamen van wijlen Catarina van Esch in haar Leven wed.e wijlen Hendricus Franken in zijn Leven predicant binnen dese Stadt, mitsgrs: van mr. Gerard Franken in zijn Leven ad(vocaa):t binnen dese

(folio 237)

Stad, dat Sij Supplt.ten publicquelijk hadde doen opveijlen, eerstelijk een geheel huijs en erve staande ende gelegen inde Vriesestraat binnen dese Stad, het huijs van Barend van Asperen aand'eene Ende het huijs van Egbert vander Leij aande andere zijde,
als mede nog twee pakhuijsen staende ende gelegen benevens malcanderen op de Kalkhaven off nieuwe uijtleg binnen dese Stadt het huijs vande wed: van wijlen Boudewijn de Haan aend'eene, ende het huijs vande Wed.e van wijlen Jacob Timmers aande andere zijde,
dat het voors: huijs bij de veijlinge heeft mogen gelden de Somme van Seven hondt: tagtig gls:, dat ten dage vande finale vercoopinge wederom is opgehangen en affgeslagen, ende uit affslaan gemeijnt voor de Somme van Seven hondert vijff en tagtig guld: dat de voors: twee pakhuijsen bij de veijlinge hebben mogen gelden de Somme van drie duijsent twee hondt: gls: dog dat deselve naderhant zijn vercoft voorde Somme van vier duijsent gls:, volgens conditien ten desen annex, ende alsoo de voorz. vercoopinge niet anders is geschiet als uit regarde van de minderjarige op approbatie van UEd: Groot Agtb: Soo heeren de Supplt. haar tot UEd: groot Agtb: met vorige reverentie versoekende dat welgemelte UEd: Groot Agtb. de vercopinge, vant voors: huijs en twee pakhuijsen

(folio 237vs)

gelieve te approberen, en daar van te verleenen acte van approbatie in margine deses (onderstont) twelke doende &a Uijttename van de Supplt. (was geteijkent) B:V:Gelsdorp, procur.

(in margine stont geappostilleert)
de Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren Jan Brantwijk van Blokkelant en Adriaan Dingeman van der Burg, Schepenen omme het huijs en pakhuijsen breder ter requeste gemelt te inspecteren en haar Ed. Groot Agtb. te dienen van derselver Conseratien en advies. Actum den 9 Novemb. 1728 (was get:) P. Eelbo.

(nog stont in margine voor app.t)
de Camere gehoort hebbende het Rapport van heeren Commis.n. approbeert de vercopinge van het huijs en twee Pakhuijsen, hier nevens gemelt ten requarde vande minderjarige daar bij geintresseert. Actum den 16 Novemb. 1728 (was geteijkent) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)