Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-02-1727 Cornelis van Ringelenbergh junior


(folio 27)

Aande Ed. Groot Agtbr: Heeren d'Heeren Presiderende Borgemr: ende Regeerders der Stadt Dordregt

Geeft met Schuldige Eerbiedigheijt te kennen Cornelis van Ringelenbergh junior, woonende binnen dese Stadt; dat zijn Suppl.ts Grootmoeder Catharina Maertens Waelpot; in haar leven Wed.e Huijbert Franken Schippers; bij haar testament gepasseert voor den Notaris Petrus van Son en getuijgen binnen deser Stede residerende in dato den 18 maij 1716 hem Supplt. inde eene helfte van haare naarlatenschap hadde geinstitueert tot haar mede erffgenaam, Committerende voorts tot mede-voogd over de minderjaerige Andries van Hees, binne Vader in t Gasthuijs binnen dese Stadt, dat hij Supplt. Soldaet geworden; ende Sulkx daar door als geemancipeert zijnde, de gelden welke onder zijnen voorn. Voogd Andries van Hees berustende; bedragende Circa f 375: gl: geerne Souden ontfangen; Waarinne zijn Suppl. ts Vader Gelijk mede den voorn: Voogd wel wilden bewilligen, dogh alvoorens requireren qualificatie, Waaromme hij Suppl.t

folio 27vs)

Sigh keert tot uEd: Groot agtb:, met Voorige eerbiedigheijt versoekende dat den voron. Voogd magh werden gequalificeert en geauthoriseert, omme de voorsz. f 375 Gld: ofte Soo veel minder ofte meerdere gelden, als onder den Selven Voogd Wegens den voorsz: boedel bevonden Sullen werden te berusten, onder quitantie aen hem Supplt. over te geven TWelk doende etc. (onder stont) uijt den naam vanden Supplt. (en was get.) Andries Cant Procr.

(In Margine Stont voor Appostil
de Camere alvoorens te disponeren Committeert de heeren van Slingelandt, en vander Dussen; omme opt versoek in den nevenstaande requeste gedaan; te hooren Andries van Hees, en aen haar Ed: groot agtb: te dienen van derselven Consideratien en advijs, Actum den 27 febr: 1727 (was get.) J:V:Vechoven.
(Lager Stont)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende req.t ende

(folio 28)

gehoort het rapport van heere Commiss: voor de welke den mede voogd Andries van Hees, nevens den Supp.lt en, desselfs vader, waaren geCompareert authoriseert en qualificeert den voorn. van Hees, omme voor sijne particuliere reek: op de obligatie van drie hondert en vijff en Seventigh gulden te Schieten en verstrekken aenden Supp.lt de Somme van Vijff en t Seventigh gulden mits daar van genietende intrest tegens Vier percento en welke Somme denselven daarna Wanneer den Supp.lt tot mondigen dage off huwelijken State Sal zijn gekomen, Sal inhouden ofte wel aent voorsz: Effect verhaalen.
Actum den 13 Maart 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)