Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-11-1728 Trijntje Claesse weduwe Willem Sanderse van der Boeff


(folio 237vs)

Aan d'Ed.e Groot Agtb. heeren die van den geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordt.
Geeft Reverentelijk te kennen Bastiaan van der Matten, Linneblijker woonende onder de jurisdictie van dese Stad, dat op den 13en October Laatstleden deses jaers 1728 deze weerelt is komen te overlijden Trijntje

(folio 238)

Claesse, in haar leven wed:e van Willem Sanderse van der Boeff, gewoondt hebbende even buijten dese Stadt, nalatende drie klijne huijskens, met eenige wijnige en geringe meubilaire goederen, waer en tegens wederom (Soo hem Supplt berigt wiert) te betalen staen eenige gehijpothequeerde, en andere Schulden sulx doet in mogelijk in den voorz: boedel, wijnigh off nietwes, naer afftreck van de begraaffenis Costen zal Comen overteschieten. En nadien hij Supplt: getrouwt is geweest, met Maeijke Willemse van der Boeff, dewelke is geweest, de eenige dogter van de voorsz: Trijntje Claesse bij dewelke hij Supplt. twee kinderen heeft verweckt, die nogh in leven zijn, d'eene genaamt Pieter vandr: Matten, out over de twee en twintigh jaeren ende andere Adriana vander Matten, oudt over de twintigh jaeren, die vervolgens dan ook zoude zijn, de eenige Erffgenamen van de gemelde Trijntje Claesse, dogh beijde door desselvs minderjarigheijt nogh buijten staat, om sigh in den voorz: Boedel te melleren, en nadien en niemand als Voogden off Executeurs van den voorn: Boedel hebben Connen omsien omme 't Lijk ter aarde te bestellen, ofte ietwes aan den voorz: Boedel te verrigten, Soo heeft den Supplt: in qualiteijt als Vader en Voogdt over de voorz: zijne twee nogh onmondige kinderen, onder Expresse protestatie van zigh in den voorn: boedel niet te willen inlaeten veel min eenige acte hereditair

(folio 238vs)

te plegen ten respecte van de voorn: zijn kinderen, de overleden doen begraven, ende noodige begraaffenis Costen betaelt, en Verschoten, omme die uijt de eerste en gereedste goederen wederom te Connen bekomen volgens acte van Repudiatie daar van door hem Supplt: op den 15en der voorz: maant October deses jaers 1728, gepasseert voor den notaris Huijbert van Wetten, en Seeckere getuijgen binnen dese Stadt Residerende, En dewijle hem Supplt. was onderrigt, dat hij geen goederen van den voorz: boedel kan off vermagh te beneficeren, en dat ook heeren Weesmeesteren voordewelke hij Supplt: gecomaprert is geweest, niet genegen zijn den voorz: Boedel aanteslaen als ook niet wetende hoe 't met den voorz: boedel Soude kunnen gaan, Soo is hij Supplt: te rade geworden zigh bij deesen te keeren tot UeEd: Gr: Agtb: onderdaniglijk versoekende, dat UwEd.e Gr: Agtb: den nots: Huijbert van Wetten gelieven te authoriseren en te qualificeeren om den naergelatene boedel en goederen van de voorz: Trijntje Claesse voor zijne twee onmondige kinderen op inventaris te nemen en als dan alle de nagelatene goederen en Effecten maar behoorlijk te Vercoopen en te benificeren, de Coop en Rantzoen penn: te ontfangen en aan de Coopers te geven, wettige en behoorlijk transport alles Soo en in dienvolgen dat zal werden Vereijscht

(folio 239)

des dat denzelven aan hem Suppliant uijt de eerste, en gereetste gelden, zal restitueren zijn Verschot van de begraaffenis Costen en verders gehouden zal zijn, ten overstaen van de heeren Commissairissen uijt desen Ed: geregten te moeten doen behoorlijk opgevingh van schulden mitsgaders rekening Bewijs, en Reliqua van zijne verrigtinge, omme in Cas meer gelden dan Schulden bevonden wierden die overtegeven, aan den Supplt: voor zijne voorn: twee nogh minderjarige kinderen off wel aan de gemelde Weescamer, maar ter Contrarie meer schulden bevonde werdende, 't Sloth vande voorz: rekeningh overtebrengen in de Consignatie deser Stadt, omme daar over bij Sententie van preferentie, en Concurrentie gedisponeert te werden, Soo als uw Ed. Gr: Agtb: zullen oordeelen te behooren (onderstondt) 't Welk doende &a: (was get.) Bastiaan van der Matten, H:V:Wetten, Procureur.

(In margine stond voor appostill)
De Camere alvorens te disponeren ordonneert dat dese requeste zal werden gesteldt in handen van de heren Wesmeesteren omme haar Ed:e Gr: Agtb. te denen van deselver Consideratien en advijs. Actum den 2e Novemb. 1728 (was get:) P. Eelbo.

(Stond nogh op het inleggende advijs)
Edele Groot Agtb.re heeren
Wij hebben de ingesloote req.te geexamineert ende ons geinformeert op den Staet

(folio 239vs)

des boedels van Trijntje Claes Laatst wed.e van Willem Sandersse van de Boeff, en ondervonden, dat de overledene aan diversche Soude Schuldigh zijn een Somma van Circa 990 guldens dog dat dezelve heeft naargelaten een Slegten imboel dewelke getaxeert wert op 50 a 60 gulden ende daer en boven drie huijsjes die jaarlijks aan huire opbrengen 150 gls: dewelke door ons geinspecteert zijnde en bij de naaste buiren geinformeert hebben Soude Waardig te zijn f 1200 a 1300 gls. Sulx Wij ons Vast Verbeelden dat en meer goederen als schulden in desen boedel Sullen bevonden Werden, dog alsoo dit eene onsekere zaak is Soude Wij Expropria authoritaté dien boedel niet durven aenvaerden maer UEd:e Gr: Agtb: in bedenken geven off 't niet proffijtelijkste voor de minderjarige zoude zijn, dat UwEd.e Gr: Agtb. ons geliefden te qualificeren omme de goederen van den voorz: boedel te vercoopen en Soo egter (tegens alle vermoede) minder van dezelve quam als de schulden comen te bedragen, die als dan aan UwEd: groot Agtb: overtebrengen, omme daar mede te doen zoo als UwEd:e Gr: Agt:re

(folio 240)

zullen oordeelen te behooren, ons egter niet temin refererende, aan de hoogh wijse dispositie van UwEd:e. Gr: Agtb.re blijven wij.

Edele Groot Agtb: heren.
UwEd:e Gr: Agtb:re goede Vrinden.
Weesmeesteren der Stad Dordregt.
Uijt onse Camere den 15e Novemb. 1726.
Ter ordonnantie van dezelve(was get.) Jan de Bruijn als Secretaris

(Stond nogh)
De Camere gesien hebbende het schriftelijk advijs van de heeren Weesmeesteren deser Stad mitsgaders gesien en geexamineert hebbende dese nevenstaande requeste authoriseert ende qualificeert opgemelte heeren Weesmeesteren, omme de goederen en: Effecten in den boedel van Trijntje Claasse gevonden Werdende, te beneficeren ende Vercoopen, Edogh ingeval bevonden mogte als de Schulden van den voorsz: boedel komen te bedragen, denzelven boedel in Soodanigen geval overtegeven in handen van Mijn Ed:e heeren van desen geregte omme als dan daer mede te doen Soo als haar Ed:e Gr: Agtb:re ten meesten profijte vande Crediteuren bevonden zullen te behooren, Actum den 16en Novemb: 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)