Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-11-1728 wijlen Adriana Koene wed. van Willem van Claveren, verkoop huis


(folio 240vs)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren den presiderende Borgermeester ende Schepenen der Stadt Dordregt.
Geeft reverentelijk te kennen Geertruij Caan wed. en boedelhouster van Adriaan van Claveren in sijn leven Coopman alhier, dat den selven den Boedel van sijne moeder Adriana Koene wed. van Willem van Claveren heeft aanvaart onder benifitie van inventaris dat tot den boedel ook behoort het huijs waar inne de Supplt. laast gewoont heeft ende alsoo de Supplte. in haare voorsz. qualiteijt het voorsz: huijs vercogt heeft aan Hendrik Teerlink, Coopman binnen dese Stadt voor de Somma van drie duijsent een hondert vijfftigh guldens vrijgeld sulcx de Costen van den overdragten bij den Cooper alleen gedragen en betaalt moeten werden moetende 't voorsz: huijs door haar Supplte. werden gelevert vrij en onbelast, uijtgesondert de verpondingen ordinair en extraordinair straat, Clap en lanteern gelden, die gesuijvert en affgedaan moeten werden tot primo novemb. 1728 dat den voorn: Hendrik Teerlink swarigheijt is makende omme 't transport van 't voorsz: huijs te ontfangen ten ware de Supplte. boven de voorz. hare qualiteijt ook nogh bij appt. van dese Ed. Camere wierde gequalificeert, keert de Suppte. in hare voorsz: qult. omme alle schrupule van den voorn. Hendrik Teerlink weg te nemen haar tot UEd. Groot Agtb: reverentelijk versoekende appt. waar bij den notaris Justus de Caasteker werd gequalificeert ende geauthoriseert om het voorsz: huijs in voegen vorengemelt

(folio 241)

aan den voorsz. Hendrik Teerlink voor Heeren Schepenen deser Stadt te transporteeren de Coopp: te ontfangen, en over te brengen in de Consignatie deser Stadt omme daar over bij Sententie van preferentie, en Concurrentie gedisponeert te werden als boven sal werden te behooren (onderstont) 't welk doende &a (was geteijkent) Geertruij Caan wed. Adriaan van Claveren, B.v.Gelsdorp, procr.

(In margine stont voor apostille)
de Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande requeste ende gelet op al het gene waar op in dese te letten stonde, authoriseert en qualificeert den notaris Justus de Caasteker, omme het huijs breeder ter requeste gemelt aan Hendrik Teerlinck als Cooper van het selve huijs te transporteren de Cooppen: van diente ontfangen mits deselve overbrengende in de Consignatie deser Stadt omme daar over bij sententie van praeferentie off Concurrentie te werden gedisponeert Soo als bevonden sal werden te behooren. Actum den 23 novemb: 1728 (was geteijkent) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)