Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-11-1728 Elisabeth Veltman weduwe Jan de Lange, stiefdochter Pieternella de Lange in het leprooshuis


(folio 241vs)

Aand'Ed: Groot agtb. heeren D'heeren Preesiderende Borgermr. ende Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft met alle eerbiet en onderdanigheijt te kennen Elisabeth Veltman, woonende binnen dese Stadt, dat de voor dogter van haar Suppltes. man za.r Jan de Lange, genaamt Pieternella de Lange nu ontrent de 5 maanden Soodanigh met kranksinnigheijt is besogt, dat selve niet dat met de uijtterste voorsigtigheijt bewaart moet werden, op dat zij haar op dat off geene manier niet om t'leven brengt, gelijk zij t meer malen heeft gebragt te doen dat sij Supplte. (vermits haar verlet als Continueel op de voorsz: haar man voordogter moeten persisteren?)

(folio 242)

nu niet meer in staate is om eenigh onderhout aan deselve te Connen fourneeren, en alzoo Sij Suppl.te eerlangh selfs tot de uijtterste armoede Soude geraken, Soo keerd de Supplte. haar tot UEd: Gr. Agtb. met voorige eerbiedigheijt versoekende dat de heeren vaders en Regenten van t'leprooshuijs binnen dese Stadt mogen werden gequalificeert en geordonneert omme de vorsz: Pieternella de Lange, in t'voorsz: huijs in te nemen.

(In margine Stont voor appostil)
de Camere vind goet dat dese werde gestelt in handen van de heeren Vaders en Regenent van het leprooshuijs, omme dien aangaande te dienen van haar Ed: Consideratien en adbijs en dat bij Stadt doctoren in scriptie werde gegeven desselver. Actum den 26e Octobr: 1728 (en was geteekent) R: Nolthenius.

(lager stont)
De Camere gesien en geexamineert hebbende het advijs van de heren Vaders en Regenten van het leprooshuijs binnen dese Stadt, ordonneert dt dese sal werden gestelt in handen van den boekhouder van den diaconie binnen dese stadt omme haar Ed: groot agtb.r te dienen van zijn berigt op het versoek in dese gedaan, Actum den 2 November 1728 (en was get.) P: Eelbo.

heeren Vaders en Regenten van t'leproos en kranksinninghuijs geexamineert hebbende de persoon in de boven staande Requeste gementioneert Soude van advisie Sijnde dat deselve Suppte. haar versoek wierde ontseijt, als tot de voorn: Godshuijs met specterende geconsidereert de persoon van Pieternella de Lange gansch geen stricte ofte minder op Sluijtingh noodigh heeft, reserveer sigh niet te min aan haar Ed: Groot agtbare advies Dordregt den 28 October 1728; Ter ordonnantie van de heeren Vader (en was get.) D. Spruijt.

den 27 October 1728 hebben wij ondergeschreven mr. Stadt doctoren gevisiteert Pieternella de Lange, en bevonden deselve volcomen kranksinnigh sonder dat eenige Quaadaardigheijt ons gebleeken is (en was get.) H:V: Steenbergen, G:P: Puts.

(folio 242vs)

berigt van de broederen diakenen.
Extraordonaire Vergadering gehouden op Maandag den 9 novemb.r. 1728.
Broederen doakenen ten Versoek van d'heer boekhouder Rees vergadert sijnde, is door den broeder Presis Voet overgelegt seeker Requeste van Eliesabeth Veltman gepresenteert aan d'Ed: Gropot agtbr. heeren van den geregte der Stadt Drodregt, ten derende dat haare man zal.r voordogter Pieternella de Lange, vermits haare kranksinnigheijt in t leprooshuijs alhier mogten werden Ingenomen, en wijders door broederen diakenen geexamineert, Sijnde het advijs door heeren Stadt doctoren ontrent de persoon van Pieternella de Lange gegeven, Soude broederen diakenen eenpariglijk van advijs sijn dat volgens het Vijfftiende Articul van haare Ordonnantie het gemelde Subject niet tot haar is specterende (en was get.) J.E. Voet h:t'presis, Barth: van der Star Scriba.

(de drie appointement)
de Camere gesien de geexamineert hebbende het Schrifftelijk advijs van Broederen Diaconen, mitsgaders als nogh op gehoort hebbende het mondelingh advis van den Stadtdoctor Hendericus van Steenbergen, dewelke Seijde desselfs Confrater Gerardus Philippus Puts, met sijn advis en sentument te Confirneren bestaande daarin dat de voordogter van Jan de Lange genaamt Pieternella de Lange breeder ter requeste gemelt geen strickte off minderen Strickte off Sluijtinge noodigh heeft, ende sulx gelet op alle het geene, Waar op in dese te lette Stonden, accordeert de Supplt. haar versoek ordonneert dien volgende dat de voorschreve Pieternella de Lange door de doacnie deser Stadt in het leprooshuijs binnen dese Stadt zal moeten werden gealimentert en onderhouden. Actum den 23 novemb: 1728 P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)