Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-11-1728 Anna Maria den Otter, haar zuster Catharina in het leprooshuis


(folio 243)

Aand'Ed. Groot agtb. heeren d'hren. Presiderende Borgermr. ende Regeerders der Stadt Dordregt.
Geeft met alle eerbiet en Onderdanigheijt te kennen Anna Maria den Otter, woonende binnen dese Stadt, dat tot haar Supplte. groote droefheijt in gevolge smerte, haare Suster Catharina den Otter, bij Intermissie sedert nu veele Jaaren Soodanigh in ahare herssenen is getroubleert, dat niet dan veele ongelukken dar uijt staan voor te komen, dat deselve sedert korte daagen geleden, Soodanigh door die kranksinnigheijt is aangegaan gewerden, dat de selve op veele plaatsen aan borgers kuijsen veele Insolventien heeft gepleegt, Ja haar genoegsaam van kleederen en lighaams-Ciragien ontbloot die hier en daar wegh-geworpen en dus genoegsaam van kleederen ontbloot, als onsinnigh en dol door de stadt geloopen, dat sij Supplte. de gemelte haare Suster sedert eenige tijd en als nu nogh Continueel moet doen bewaaren, ten eijnde zij haar selve en andere menschen, niet komt te greven off te kort te doen, gelijk sij sigh op haare kamer heeft opgeslooten, en den Sleutel daar van afgenomen sulx sij Supplte. genootsaakt was om die op te doen steeken; Ende alzoo die quaal meer en meer aggraveerde, waar uijt droevige ongelukken staan te resulteren, Soo vind Sij Suppl.te haar genootsaakt te keeren tot uEd: groot agtb.r haar Supplte. gelieven te qualificeren om haare gemelde Suster (tot voorkominge van alle ongelukken) in het leprooshuijs binen dese Stadt, bij provisie voor den tijt van drie maanden tot haar Supplte. kosten te mogen doen Confineren. T Welk doende etc. (en was get.) Anna Marie den Otter, Andries Cant, procr.

Verclaren wij Onderheschreven dat de voormelde

(folio 243vs)

Catharina den Otter ten eenemaal is kranksinnigh en in de hersenen gelagen, Soodanigh dat daar uijt veele ongelukken (t'sij van haar selven ofte andere menschen te quetsen off om t'leven te brengen gelijk mede van brand en andere ongelukken) Soude konnen ontstaan, ons derhalve met t'geene in t'voorsz: Request wert gemelt Conformerende, redenen daar van gevonde, alle t'selve te meermalen te hebben gesien, bij gewoont en ondervonden (en was get.) Willem Kloens, Antonij Grison, Aeltje Staase, Lambert Visser, Jael Hoauus [Hovius] huijsvrouw van Wil Sleijn [Wilhelmus] van der Poel, Heugo van Hesta.

(lage stont)
de Camere gesien ende geexamineert hebbende de neevenstaande Requeste accordeert de Supplt. haar versoek qualificeert mitsdien deselve omme haare Suster Catharijna den Otter bij Provisie voor den tijd van drie Maanden ten haren kosten te mogen doen Confineren in het leprooshuijs binnen deese Stad. Actum Dordreg(t) den 23 Novembr. 1728.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)