Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-11-1728 Gilles van Helmondt, dochter Anna naar school in Den Haag (borduren)


(folio 243vs)

Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren den heere presideerende borgemr. ende regeerders der Stadt Dordregt.
Geeft seer onderdanig te Cennen Gilles van Helmondt woonende alhier als vader en voogt over Zijne minderjarige dogter Anna van Helmondt, dat hij Supplt. ten nuttende voordeel vande gem: zijnde dogter dienstig

(folio 244)

geoordeelt heeft, dezelve voor den tijd van twee Jaaren, in s Gravenhage, ter schoole te bestellen alwaer Soo hij Supplt. onderrigt wordt, dat onder andere instructiete, ook werden geleert verscheijde hantwerken 't Zij borduuren, Sticken als anders meer, waermede iemandt des noods sig zoude konnen mainctineeren, ende waar ontrent hij Supplt. gespeculeert heeft, in op zigte vande gemelte zijnde dogter, Ende geconsiderert dat aan de voornoemde sijn Supplts. dogter bij overlijden van haaren neeff Mattheus Hendrik Taaij, mede Sijn aanbestorven eenige gelden dewelke berustende zijn ter weescamere alhier, daaromme Soo was den Supplt. te raade gewerden Zigh te keeren tot UEd Groot agtb: ootmoedig versoekende, dat UEd. groot Agtb: welgevallen ende gelieven mog, de heeren weesmeesteren deser Stadt te qualificeeren, en authoriseeren en voor soo veel des noods te ordonneeren, omme uijt den voorsz. gelden sijn Supplts. voorn.de dogter uijt hoofde als boven opgecomen ende Competeeren, te verstrecken een Somme van vier hondt. gl. Jaarlijcx alle drie maanden een geregt vierde part vandien ende dit voor den tijd van twee agter eenvolgende Jaren Ingaande met half Septemb. deses Jaars 1728 ende dus int geheel een Somme van agtgondert gl. ten eijnde daer mede voldaat te werden alle vierendeel Jaars een geregt vierde part van het Jaarlijcx

(folio 244vs)

Costgeld vande gemelte sijn Supplts. dogter mitsgaders alle verdere noodwendighe den in dergelijke gevallen gerequleert tot haar onderhoudt.

(In margine stont voor apostil)
De Camere alvorens te disponeeren ordonneert dat deeze Requeste Sal werden gestelt in handen van de heeren weesmeesteren dezes Stadt omme haar Ed. Groot Agtb: te dienen van haer Ed. Consideratien en advies opt versoek in desen gedaen. Actum den 7 Septemb. 1728 (was get.) P. Eelbo.

Lager Stont
De Camere ordonneert dat dezenr requeste zal werden gestelt in handen vande heeren Adriaan Braets Jacobsz: en mr. Johan van Neurenburg, Schepenen omme haar Ed. groot agtb. te dienen van haar Ed. Consideratien en advies. Dordregt den 16 November 1728 (was get.) P. Eelbo.

Stont nog
de Camere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commiss: die den Supplt. op het vorenstaande versoek voor sig hadde doen komen ende wijders dezen nevenstaende req.te gesien ende geexamineert hebbende, ende gelet op t gene in dezen te letten stonde authoriseert en qualificeert heeren Wesmeesteren deser Stadt omme uijt de gelden

(folio 245)

breeder ter requeste gemelt, ende des Supplts. minder Jaarige dogter Anna van Helmondt Competerende verstrecken een Somma van twee hondert gl: eens Sonder in eerder te weten alle vierendeel Jaers vijftig guldens tot alimentatie en Subsustentie van de voorn: Anna van Helmondt. Actumd en 23 novemb. 1728 (was get.) P: Eelbo.


NB.
Gillis van Helmont, otr. Dordrecht 9-3-1703 Johanna Taaij (Taeij).
Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 2-1-1704.
2. Margareta, ged. Dordrecht 16-7-1705.
3. Agnita, ged. Dordrecht 21-7-1707.
4. Anna, ged. Dordrecht 8-2-1710.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)