Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-11-1728 Maria Perk getrouwd met Gerrit de Vries


(folio 245)

Aen d'Ed: Groot Achtb: heeren die van den gerechte ende Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Maria Perk, borgeresse deser Stede getrout met Gerrit de Vries, althans in Oostindien, dat haer Suppten nigte Elisabeth Warrijn gewoont hebbende binnen dese Stadt, en nu onlangs aldaar overleden bij haer testament gepasseert voor den notaris Willem Pasman ende seekere getuijgen binnen dese Stadt hebbende geresideert in dato den 9en Janu: 1725 aen haer Suppte: hadde gepraelegateert alle haere Kleederen van Linnen en Wolle, tot lijve van deselve eenigsints behoorende dat deselve Elisabeth Warrijn in alle t geene Sij boven 't voorsz: praelegaet en legaten, in dat testament gemelt mogte nalaeten, tot haer eenige Erffgeneamen hadde geinstitueert, haer Supplte. en haeren broeder Nicolaes Perk, ijder voor de gerechte helfte dat de Suppte: het voorsz: praelegaet en Erffenis geerne van de Vrouwe

(folio 245vs)

Executrice van t voorz. testament Vrouwe Hendrica Stoop wed: wijlen de heer Bartholomeus van den Santheuvel in Sijn Ed: leven in den Oudraedt deser Stadt, Soude ontfangen en onder sigt slaen te meer om dat sulcx uijt haer Eijge hoofden opkomt Edog dat gemelte vrouwe Executrice Swarigheijt maekte die goederen aen de Suppte. overtegeven om dat de Suppte. daer toe van haer voorn. man niet Specialijk is gequalificeert ten Sij UEd. groot Achtb. deselve vrouwe Executrice daer tot geliefde te authoriseeren. Reedenen Waeromme de Suppte: Sig genootsaekt vint haer te keeren tot UEd: Groot Achtb: gansch ootmoedigh versoekende appt: waer bij gemelte vrouwe Executrice magh werden geauthoriseert de voors: gepraelegaterde goederen en Prtie van Erffenis aen de Suppte: tot derselver gebruijk, en onderhout overtegeven onder behoorlijke quitantie (onderstont) 't welk doende etc (was get:) dit + merk is gestelt bij de Suppte: Maria Perk, P. Venlo, procr.

(In margine stont voor appostille)
De Camere gesien ende geexamint: hebbende dese nevenstaende requeste ende gelet op alle het gene waerop in deze te letten stonde accordeert de uippte. haer versoek authoriseert en qualificeert dienvolgende Vrouwe Hendrica Stoop wed. wijlen de heer Bartholomeus van den Santheuvel in sijn wel Ed: leven in den

(folio 246)

Oudraedt deser Stadt omme aen de Supplte: in qualiteijt als Executeur van den testamente van wijlen Elisabeth Warrijn, binnen dese Stadt overlden Soodanige gepraelegateerde goederen en Portie van Erffenisse over tegeven als onder deselve vrouwe Executrice sijn berustende breeder ter Requeste gemelt mits bij de Supplte: aen opgemelde Vrouwe Exeuctrice werdende gegeven behoorlijke quitantie. Actum 23 den novemb. 1728 (as get. P. Eelbo .

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)