Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


20-11-1728 Wilhelmus Francois en Matthijs Cornelis van Nievelt Sijbertusz, meerderjarigheidsverklaring


(folio 246)

Aan de Ed: Groot Ach(t)b: Heeren Burgermr. en Camere Judicieel der Stad Dordt.
Geven onderdaniglijck te kennen Wilhelmus Francois en Matthijs Cornelis van Nievelt Sijbertusz woonende binnen dese Stad, Sijnde den eersten oud 23 Jaeren, en den tweeden Supptl.ontrent de 22 jaeren volgens Extracten uijt het doopboek desen annex te Sien, dat der Supplianten ouders met naemen Sijbertus van Nievelt, in sijn leve Schout, Secretaris & gaedermr. tot Acquoij, binnen de Stad en Graeffschap Leerdam alwaer denselven gewoont heeft is overlden, ende Maria van Slingeland Jansdr onlangs binnen deser Stede overleden Sijnde de Supplten geerne haere Eijgene goederen in

(folio 246vs)

handen Soude hebben en selfs administreren om bij voorvallende occasie haer haer van te konnen bedienen, te meer dewijle den eerste Supplt reets den tijd van ruijm mege Jaer bij den koornkooper Jacob Mortier, en den tweeden Suppliant den tijd van ontrent de nege jaeren, bij sijn oom den Notaris en prcr. Albertus van Nievelt als Clercq geschreven heeft, en nog schrijft, en ook reets Procureur voor den hove en hooge vier Schaere van Zuijd-holland is, daer bij komende dat der Supplianten testamentaire voogden gelijk mede haer Supplianten oom van s'vaeders als derselver oomen van smoeders zijde, daer Jegens niets hebben weshalve Soo Sijn de Supplt.en haer aen UEd. Groot Achtb: adresserende seer gedienstelijck versoekende favorable brieven van voorschrijven aen haar Ed: Groot Mog. de heeren Staten van Holland ende Westvriesland tot het obtineren van brieven van Veniam AEtatis in ordinaria forma (onderstont 't welk doende &a (was geteijkent) Wilhelmus Francois van Nievelt, Matth: Cornelis van Nievelt Sibertusz: en A.v.Nievelt, Prcor.

(in margine stont voor Appostille)
De Caemere gesien en geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste Committeert de heeren mr. Johan Gevaerts en Adriaen

(folio 247)

Braets, Scheepenen omme de voorgden mitsgaders de naeste bloetvrienden van de Suppl.ten op den inhoud van dien te hooren en haer Ed: Groot Achtb: te dienen van haer Ed:e Consideratien en advijs. Actum den 23 novbr. 1728 (was geteijkent) P. Eelbo.

(onderstont)
De Caemere gehoort hebbende het rapport van de heeren Commiss.en accordeert de Supplianten haer versoek, en sal aen deselve ter Secretarie deser Stad werden gedepescheert brieve van voorschrijvens in ordinaria forma. Actum den 30 Novb. 1728 (was geteijkent) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)