Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-12-1728 wijlen Cornelis Mol, secretaris weeskamer te Batavia, pakhuis Kalkhaven


(folio 249)

Aan de Ed:e Groot Agtb: heeren den Presiderende Burgermr.: en Camere juditieel deser Stadt Dordt:.
Geven met Schuldig respect te kennen de resp:e kinderen en kindskinderen van Corn: Mol in zijn leven Secretaris van de Weescamer tot Batavia in Indien, en Zara van Heusden bijden zelven Mol aan haar in huwelijk geprocreëert Sijnde alle meerderjarigh (uijtgesondert Arnoldus Mol die mede wel meerderjarigh, dog in I(n)dien en sulx uijtlandigh is) verders mede de naargelate kinderen van Wijle Johan van Dorren, ende voorsz: Zara van Heusden bij hem, aen haar in derzelver tweede en laatste huwelijk Verweckt zijnde mede alle meerderjarigh, dat zij resp:e Supplten: onlangs onder de hand hebben verkogt seecker huijs en Packhuijs bij den Supplte: voorz: ouders naegelaten staende ende gelegen voor aan de Kalkhaven binnen

(folio 249vs)

dese Stad, tusschen den huijse van Jan Rens aand'eene ende 't huijs van Arij de Jager, bewoondt werdende bij den pontgaarder Van der Beeck aan d'andere zijde, ende dat aan ende ten behoeve van den voorz: Jan Rens, om en voor de Somma van drie duijsent drie hondert guldens Vrijgelt, edogh niet anders als op approbatie van UWE:d Groot agtb: ten respecte van den voorn: uij(t)landige Arnoldus Mol redenen waar omme de resp:e Suppl.ten haer aen UWEd:e groot agtb: zijn addresserende, gesienstelijk versopekende dat gemelte UWEd:e groot agtb: naar voorgaande genome inspectie van 't zelve huijs en Packhuijs de voorz: vercoop (voor soo veel den voor: uijtlandingen Arnoldus Mol aengaet) en die daar bij voor 1/8 part is geinteresseert gelieve te approberen (onderstondt) 'Twelk doende &a: Uijtten namen van de resp:e Supp.ten (was getijkent) A:V:Nievelt Procr.

(In margine stond voor appostil)
De Camere alvoorens te disponeren Committeert de heeren Mrs. Abraham Pompe van Meerdervoort en Johan van Neurenburgh Scheepenen deser Stadt, omme het packhuijs bij de nevenstaande requeste gemeldt te inspecteren, en te dienen van ahar Ed.e Consideratien en advijs. Actum den 14 decemb: 1728 (aws get.) R: Nolthenius.

(Stond nogh)
de Camere gehoort het Rapport van heeren Commissarissen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeert de Suppl.ten haare

(folio 250)

versoek approbeert mitsdien de verkooping van het huijs en Packhuijs daar bij gemelt voor zooveel den uij(t)landigen Arnoldus Mol aengaet. Actum den 21 xber 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)