Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


30-11-1728 Antonetta Brouwer, in het leprooshuis, verkoop huis Wijngaardstraat en Marienbornstraat


(folio 250)

Aan d'Ed: Groot agtb. Heeren den Heer presiderende Burgermeesetr en Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft met schuldige Eerbiedighijt te kennen Regina Gonné, Jonge dogter out ontrent 18 Jaren, wonende binnen dezer Stad, dat haar Supplianten moeder Antonetta Brouwer, buijten verstand gerogt(SIC!) sijnde, over ontrent drie maanden gelegen met kennisse en op ordre vanden Wel Ed: Heer als doe praesiderende Burgermeester Daniel Eelbo, is geconfineert gewerden in t Leprooshuijs binnen dese Stad, dat Sij Supplte: inden boedel en goederen van hare moeder sedert die tijt was blijven sitten, in hope en verwagting dat deselve in 't Cort hersteld Soude werden en Sij dan Wederom als voren met den anderen te Samen wonen en leven, dog tot (nog toe eenige herstelling) haar groote droefhijt ondervind dat de kranksinnighijt hare Moeder bij blijft, Sonder dat tot nog toe eenige herstelling wert tegemoet gesien.
En alsoo sij Supplte: om aanden Cost te geraken genootsaakt is een goet heen comen te Soeken, en ook niet kan of vermag haar moeders boedel onder haar te houden en

(folio 250vs)

administreren is sij te rade gewerden haar bij desen te keeren tot UEd: Groot Agtb: ootmoedeljk versoekende dat UEd. Groot Agtb. welnemen voorslaande den Notaris en kamerbewaarder Pieter van Well, gelieven te qualificeren omme den boedel van hare Moeder bestaande in twee huijsen staande in de Wingertstraat ende inde Marienbornstraat, en eenige weijnige meubelen publijquelijk te vercoopen en tot gelde te maken de Cooppenningen te ontfangen, en aande Coopers vande huijsen te geven wettig, en behoorlijk transport, Item omme uijt de Cooppenningen te voldoen en betalen de agterstallige en verloopene Verponding 100e penningen, Straat, Klap en Lantaarngelden, en reparatien als mede een Somma van f 450:-:- verloope Inressen die Govert van Well, borger deser Stad, volgens twee Schepen Schultbrieven op de voornoemde huijsen Sprekende heeft, mtisgaders de verdre wijnige Schulden van hare moeder, weijders na gedane reek: van sijn verrigtinge, t'sloth van dien ofte wel overschot van haars moeders boedel over te geven in handen vande Ed: Heren vaders en regenten van t'Leprooshuijs, ten eijnde omme hare inde der uijt t'selve voor Soo verre sal strekken connen te alimenteren t'welk diende &a.

(folio 251)

(was get.) Regina Gonne, H:V:Wetten, procr.

In margine stond voor appostille.
de Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaande req.te accordeert de Supplte. haar versoek, authoriseert ende qualificeert mitsdien den nots. en kamerbewaarder Pieter van Well omme de twee huijsen breeder ter requeste publijcquelijk op te veijlen ende aanden meest biedende te vercoopen de Coopp: te ontf: en aande Coopers van(de) huijsen te geven wettig en behoorlijk transport Item omme uijt de Coopp: van dien te voldoen en betalen de agterstallige (ver)pondingh 100e penn: straat, klap, Lantaarngelt en raparatien als mede een Sa van f 450 in verlope intressen die Govert van Well volgens twee schultb: op de voorn: huijsen sprekende heeft mitsgrs. de verdre wijnige schulden van der Supplts. moeder, wijder na gedane reck: van sijne verrigtinge t'sloth van deze of wel overschot van haar moeders boedel over te geven jn handen van Heeren vaders en regenten van t'leprooshuijs ten eijnde omme haar Supplte. moeder uijt het selve voor soo verre sal connen strekken konnen alimenteren, en wijders dat op het versoek vande Supplte. aan haar sal werde overgegeven een betje en toebehooren mitsgaders eenige Linden tot haar Lijff behoorende. Actum den 30 novb. 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)