Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-12-1728 Cornelis Schilleman, 75 jaar, in het armhuis


(folio 251)

Aan de Ed.e Groot Agtb. heeren die van den Geregten ende Camere Judiceel der Stadt Dordt.
Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijdt te kennen Cornelis Schilleman, Borger deser Stadt, out Vijff en Seventigh jaaren, dat hij Supplt. altijds zijn best heeft gedaan, om buijten assistentie van de diaconie te kost te Winnen, gelijk tot nogh toe is geschiet, dog dat hij Supplt: vermints zijne hooge jaren en swackheijdt zijns Lighaams niet Langer in Staat is om de kost te konnen Winnen dat hij Supplt doodelijk arm is, Sulx hij buijten assistentie Sou moeten vergaan en om sulx voortekomen, en hij tot den Eijnde zijns Levens de kost te konnen hebben, Soude hij Supplt. Seer geerne

(folio 251vs)

zijn besteet in t Armhuijs binnen dese Stadt, dogh dewijl Zulx niet en kan geschieden als op Speciaal Appointement van UWEd. Gr: Agtb. redenen Waaromme den Supplt. Sigh is addresserende tot UEd.e Groot Agtb. Ootmoedelijk Versoekende dat Welgemelde UWEd. Gr: Agtb: reflectie nemende opp zijn Supplts. hooge jaren, swakheijt zijns Lighaams, en armoede Waar inne denselven is, gelieve te verleenen appoinctement in margine deses, Waar bij de heeren Vaders en regenten van 't voorz. armhuijs werden gequalificeert, ende geauthoriseert, den Supplt. in 't voorz: armhuijs in te nemen (Onderstond) 't Welk doende &a: Uijtten naame van de Supplt: (was get.) B:V:Gelsdorp, procr.

(In margine stond voor Appostille)
De Camere alvoorens te disponeren ordonneert dat dese requeste zal werden gesteldt in handen van de heeren Vaders en Regenten van het armhuijs binnen dese Stadt, omme haar Ed:e Groot Agtb: te dienen van haar Ed:e Consideratien ende advijs. Actum den 16e: November 1728 (was get.) P: Eelbo.

(Lager Stond)
Ter obedientien van het bovenstaande appoinctement van UWEd:e Gr: agtb: Soo hebben heeren Vaders en Rengenten Sigh geinformeert op den inhoud deser req.te en bevinden dat het Vierde articul van haar Ed:e ordonnantie Segt, dat niemand in het voorz: huijs magh werden ingenomen voor en al eer denselven twee jaaren op de Ceelen der diaconie

(folio 252)

is bedeelt geweest met 24 st: in gelt off broot, Soo Souden heeren Vaders en Regenten van advijs zijn dat den Supplt. tot het voorz. huijs niet behoort, en vervolgens het versoek bij hem gedaan behoorde te werden ontsegt; Evenwel refereren Sigh heeren Vaders en Regenten ter dispositie van UwEd. Groot Agtb:. Actum Dordt. 1e december 1728 (onderstond) ter ordonnantie van heren vaders en regenten (was get:) G:A:V:Hoogeveen.

Stond nogh.
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de rescriptie van heeren Vaders en regenten van het armhuijs binnen dese Stadt, mitsgaders gelet op 't versoek in de requeste gedaan, accordeert den Supplt. zijn versoek, authoriseert ende qualificeert mitsdien de heeren Vaders en Regenten van het armhuijs, den Supplt. in hetzelve huijs in te nemen, ende aldar van behoorlijk onderhoudt te voorsien des dat den diaken van het quartier twee jaaren langh weekelijks aan het voorz: Armhuijs zal uijtrijken e(e)n Somme van een gulde, Actum den 7e Decemb. 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)