Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-01-1727 Anthonij de Vos, onder curatele


(folio 1vs)

Aen de Ed. Groot agtb. Heeren die van den Gerechte en Camere Judicieel der Stadt Dordregt

Geeft reverentelijk te kennen Anthonij De Vos mr. silversmith binnen dese Stadt, dat hij Supp.t bij appoinctement van de Camere Juditieel deser Stede van dato den 18 Octob. 1725 is gestelt onder Curatele en vervolgens dat desselfs Soon Jacobus de Vos was aangestelt tot Curateur over den persoon en goederen van hem Suppliant Ende alsoo die acte van Curatele perse niet anders is als een provisionele dispositie alleenlijk Stadt houdende ter tijd en wijlen den Suppliant Soude Sijn gereconvalesceert Soo hadde den Suppliant (Sigh verbeeldende in Sijn voorige gesontheijt en verstant herstelt te sijn) Sigh bij requeste aen UEd. Groot agtb. geaddresseert en daer bij versogt, dat het voorsz: Appointement van Curatele mogte worden ingetrokken en den Supplt. geadmitteert van Sijn persoon en goederen selfs te mogen regeren en administrateren, en alsoo den Supplt: tot nog toe geen dispostitie op den voorsz: requeste heft konnen bekomen Soo vind den Supplt: hem genootsaakt te keeren tot UEd: Groot Agtb: heeren Commissarissen gelieven te Committeren, Om den Supplt: te Sien en t examineren en in bas denselven bevonden Word tot Sijn voorige gesontheijd en verstand gekomen te Sijn, dat den Supplt. als dan Uijt de voorsz. Curatele Magh werden Omslagen en geadmitteert Om Sijn persoon en goederen Selfs te mogen regeren en administreren
Twelk doende etc: (was get:) Anthonij de Vos, Andries Cant, Procr.
(In margine stont voor appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende

(folio 2)

Dese nevenstaende Reqte verclaart dat op het versoek in deselve gedaan niet kan werden getreden Ordonneert Wijders des Suppliants Zoon Jacobus de Vos Omme Sig als nog Stiptelijk te gedragen aan de Resolutien van Haer Edele Groot Achtb: op den 19 Decemb. 1726 genomen en op den 23 desselver Maand door den Camer bewaarder van Wel aan den selven geinfirmeert. Actum den 7 Januarij 1727 (was geteekent) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)