Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


25-03-1727 Pieter Nolthenius, crediteuren


(folio 29vs)

Aan de Edele Groot Achtb. heeren die van den geregte ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht

Vertoonen reverentelijk Mrs. François van Bokhoven en Dirk Spruijt geauthoriseerdens vande persoonele Crediteuren van den Boedel van Pieter Nolthenius hoe dat Sedert een geruijmen tijt een C(S)onsiderable Somme van penningen inde Consignatie deser Stad onder d'heer Secretaris Everwijn zalr hebben gelegen en dewijl het niet apparant is dat den voorsz: boedel om verschijde oneffenheden tot nogh toe een finale Effenheijt Sal konnen werden gebragt, Soo versoeken de vertoonders dat UEd. Groot Achtb: deselve gelieven te qualificeren, om bij provisie een Somma van acht duijsent guldens, ten voordeele vande Crediteuren vanden voorsz. boedel aen den Alblasserwaert te mogen geven op een Intresse van drie percent jaerlijks vrij van alle kosten twelk doende etc (onderstont) uijtte namen vande (ver)toonders (was get.) B. v. Gelsdorp, procr.

(In margine Stont voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende req.te accord.t de verthoonders haer versoek authoriseert mitsdien deselve omme uijt de penn. breeder ter req.te gemelt een Somma van aght duijsent geuldens ten voordeele van de Credieteuren van Pieter Nolthenius, aen(de) Alblasserwaert te mogen Schieten op intrest van drie Pcto jaerlijks vrij van alle lasten, en Sullen voorts de obligatie worden gecustodieert door de Erffgenamen van den voorn. heere Everwijn zal.r tot nadere dispositie van dese Camere en inmiddels blijve van(de) selve natuur als de belegde penningen.
Actum den 25 Maert 1727 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)