Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


01-04-1727 Clara van Melisdijk weduwe Lucas Bilderbeeck, erfenis huizen Amsterdam


(folio 31vs)

Aen de Ed:e Groot Agtb. Heeren van den Gereghte ende Camere Juditieel der Stad Dordt

Geeft met behoorlijke Eerbeidigheijt te kenne Clara van Melisdijk wed:e van Lucas Bilderbeeck dat haer Suppl.ts mans als erffgenaam van Sijn eerste huijsvr: Maria Obbens heeft gecompeteert ende nae gelaten een Vierde part, in twee huijsen staende t'eene inde Nes bij de Berbierstraat, en 't ander op de Oude Schans off Oosterse Kaaij, bij de Keijsersbrugh beijde tot Amsterdam, dat deselve haer man haer Suppl.te beneffens haere kinderen heeft geinstitueert tot erffgenamen dat Sij om diversche pregnante redenen verpligt is de portien van haer en haere kinderen te vercoopen gelijk Sij dan ook bereijts het eene heeft verkoft en dienvolgens gaarn aenden Cooper Soude opdragen dan gemerkt ten requarde van haere minderjarige kinderen daer toe wer gerequireert authorisatie van UEd:e Groot Agtb. ootmoedelijk versoekende, dat uEd. Groot Agtb: goede gelieft Sij, haer Suppl.te als moeder en Voogdesse over haere minderjarige kinderen, te authoriseren omme de portien

(folio 32)

ofte het aandeel vande selve haere minderjarige kinderen inde gedagte twee huijsen mede te verkoopen, en aenden Cooper behoorlijke te transporteren en quijt te schelden t welk diende &a (onderstond) uijt den naem vande Suppl.te (was get.) B:V:Gelsdorp.

(In margine Stond voor Appostil)
D'Camere gesien ende geexaminert hebbende den nevenstaende requeste accordeert de Supplt. haer versoek, authoriseert ende qualificeert mitsdien deselve, omme als moeder en voogdesse over haere minderjarige kinderen de portien ofte het aandeel, deselve haere minderjarige kinderen in de twee huijsen staende ende gelegen tot Amsterdam nader in de nevenstaende req.te gemelt, te verkoopen en aan den kooper behoorlijk te transporterern en quijt schelden; Actum Dordt: den 1e: April 1727.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)