Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-03-1727 Johanna van Haringh, erfgenaam van huizen in de Nieuwstraat genaamd Schenckkannen


(folio 32)

Prodeo. Aan d'Ed: groot Agtb: Heeren die van den Geregten en Caemere Juditieel der Stadt Dordregt

Geeft Reverentelijk te kennen Johanna van Haringh wonende binnen dese Stadt dat haeren broeder van halven bedde Jan van de Meij, overleden binnen dese voorsz. Stadt bij Sijn testamente op den 3 Julij deses Jaers 1723 gepasseert voor den Notaris Huijbert van Wetten en Seeckere getuijgen alhier ter Stede residerende, haar Suppliante heeft gemaekt, en gelegateert; ofte geprelegateert, een geheel huijs en erve, met allen sijnen toebehooren, Staende en gelegen in de Nieuwstraet binnen dese gemelde Stadt, met de drie wooningen daer agter van outs genaemt DE SCHENCKKANNEN naest thuijs van den metselaer Smak, dat den selven daer en boven nog

(folio 32vs)

de Suppliant tot sijn mede erffgenaem heeft genomineert en geinstitueert in den eijgendom van alle, en Iegelijke Sijne verdere naergelaeten goederen voor een egregte derde portie, dog dat de Suppliante van alle t gene aen haer bij den voorsz. testament is gemaekt ende besprooken niet anders Soude mogen hebben of trecken dan de togten en t vrugt gebruijk (voor Soo veel daer van naer aftrek van alle wettige lasten en reparatien Jaerlijkcx Sal Connen over te Schieten dat den eijgendom van alle de voorsz. aen haer gemaekte goederen na haer overlijden Souden moeten gaen erven en(de) versterven op derselver kinderen en wettige descendente alles breeder volgens den voor: testamente ter deser annex dat naer doode) en o(ver)lijden van den voorn: Jan de Meij aen haer Suppliante boven de voorsz. huijsinge wel is overgegeven t voorsz. een derde part van Sijne nagelaten goederen, dog dat die Soo veel niet hebben comen bedragen dat Sij Suppliante voor haer en voor haere vier kinderen daar uijt heeft, cunnen hebben een behoorlijke en noodruftige Cleedinge, veel min dat Sij Suplliante daer van buijten de Inwoninge in t gebruijk van t voorsz: huijs Jaerlijcx ietwes Soude cunnen genieten en de wijle de Suppliante buijten t vrugtgebruijk van t voorn: huijs en wooninge nietwes inde werelt is hebbende, omme van te Cunnen leven en ook buijten Staet is, haer kost voor haer en voor haere nog twee minderjarige kinderen te Cunnen winnen, Soo Soude de Suppliant genootsaekt moeten wesen haer te addresseren, aende diakonie binnen dese gemelde Stadt, en van deselve te versoeken een weekelijke bedeelinge tot onderstand van haer en van hare nogh twee onmondige kinderen t welke haer bedunckens niet sal werden, toegestaen Soo lange Sij nog ietwes Soude Cunnen geniete van goederen die na haer overlijden, eerst in eijgendom Soude moeten Comen op haere

(folio 33)

kinderen, Weshalven Soo heeft Sij Supplliante aen haere twee outste meerderjarige kinderen haren noot en armoede te konnen gegeven, dewelke aende Suppliante wel hebben willen accorderen dat Sij de voorsz: huijsinge en drie woningen daer annex Soude vervoopen, en(de): de gelden (die daer van na betalinge van de (ver)pondingen en andere lasten die daer op tot verschijde Jaeren verloope en ten agteren Sijn) mogten Comen over te Schieten te naderen, en te emploijeren tot derselver onderhoudt, Edog dewijle Sij Suppliante aen den Cooper van de voors.: huijsinge en wooningen geen wettig en behoorlijk transport Soude cunnen besorgen, om dat de voorsz: haere twee nog minderjaerige kinderen daerinne voor alsnog niet Cunnen Consenterern Soo is de Suppliante genootsaekt gewerden, het te moeten addresseren aen UEd. Groot Agtb: reveretlijk versoekende dat UEd. Groot Agtb: de Suppliante gelieven te authoriseren en toe te staen, dat Sij de voors. huijsinge en wooningen daer annex Publijcquelijk sal mogen laten vijlen, en: vercoopen de gelden daer van provenierende te ontfangen en t transport aen den Cooper te doen omme dat gene twelke naer betaelinge vande verloopen verpondingen en andere lasten daer van nog Sal Comen over te Schieten te mogen emploijeren en te gebruijken tot onderhoudt van haer en vande voorsz: haere twee nog onmondige kinderen (onderstont) twelk doende &a uijt naem vande Suppliante (was get.) H.V.Wetten 1727 Procureur.

(nog Stont
D'ondergesz: Hendriksje en Catharina van Hermeijen bijde meerderjarige dogters van Johanna van Haringh verclaeren mits desen te Consenteren en wel te mogen Leijden dat t versoek bij dee requeste gedaen aen haer luijden moeder mag werden geaccordeert t oirconde geteeckent (en was geteeckent) Dit merk + is gestelt bij Hendriksje van Hermeijen de welke verclaerde niet te cunnen Schrijven; Dit merk + is +

(folio 33vs)

gestelt bij Catharina van Hermeijen de welke verclaerde niet te cunnen Schrijven (onderstont) mij present (en was ondergetekent) H:V:Wetten 1727 nots in Dordt.

(in Margine Stont voor Apostille)
De Caemere gesien en: geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert de Suppliante haer versoek authoriseert en: qualigiceert mitsdien deselve omme de huijsinge en woningen daer annex en breeder ter req.te gemelt Publijcquelijk te laeten vijlen, en vercoopen den gelden daer van Provenierende te ontfangen en t transport aen den kooper te doen omme dat gene twelk naer ebtaelinge vande verloopen verpondingen en andere lasten daer van nogh sal komen over te Schieten te mogen enploijeren en te gebruijken tot onderstondt van haer en van haere gemelte nog twee onmondiget kinderen. Actum den 27 Maert 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)