Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-03-1727 Neeltjen Dura weduwe Hendrik de Ruijter


(folio 33vs)

Aen de ED: Groot Achtb: Heeren den presiderende Burgermr. en regeerders der Stad Dordreght

Geeft oodmoediglijk te kennen Neeltjen Dura wed.e Hendrik de Ruijter in sijn leve Borger deser Stede, dat denselven Hendrik de Ruijter Omtrent drije en een halff Jaer geleden, deser Wereld overleden Sijnde, de Suppliante met vier klijne kinderen is blijven zitten, Sonder Eenige goederen om daer van te konnen, Subsisteren off bestaen invoege dat indien haer Suppliante vader Cornelis Dura haer

(folio 34)

Suppliante en derselver kinderen, Sedert het overlijden van haer voorsz. Suplliante man daer aen de hand niet hadde geslagen, ende daer mede het goede beste gedaen de Supp.te met hare kinderen tot lasten van den Armen alhier Soude Sijn van allen, en dewijle nu onlancx derselver Suppliante mans Vader Jan de Ruijter in Sijn leve Schipper van deze Stad op Zeeland is komen te overlijden, bij scheijdinge van welke boedel voor de Supp.te kinderen Erffportie aenbestorven omtrent een hondert en Vijftig gulden waerover tot Voogden gestelt Sijn Gosewijnis de Ruijter haer Supp.te overlede mans broeder benevens Hermanus van Streefkerk, slenaer, dat de Suppliante nu in de uijtterste nood en verlegentheijd sijnde voorn: penningen geerne tot noodig onderhoud en Alimentatie van haar kinderen Soude hebben, ten Welken eijnde de Supp.te haer aen de voorn: Voogden wel heeft geaddresseert maer alsoo deselve niet en sijn bevoegt om Eenige penningen te mogen geven, Sonder authorisatie van UE Groot Achtb: redenen waarom de Suppliante haer aen UEd.e Groot Achtb. is Addresserende, onderdaniglijk Versoekende Appointement in margine deses waer bij de voorsz. Voogden werden geauthoriseert en Gequalificeert om de voorn: kinderen Erffportie ter Somme van een hondert en Vijftig gulde aende Suppliante tot noodig onderhoud en Alimentatie van haer voorsz. Vier kinderen te Voldoen en ebtalen te meer dewijle de voorsz: Voogden Dese mede onderteijkent hebbende, verklaren van de Armoede van de Suppliante bewust te sijn, en daer omme int versoek hier boven gedaen haer geen partije te Stellen, maer geheel en alte referen, aende dispositie van UEd Groot Ach(t)b: (onderstont) t'welk doende &a (en was get.) Neeltje Dura weduwe van Hendrik de Ruijter, Goosewijnis de Ruijter, Hermanis van Streefkerk, en A. v. Nievelt, procr.

(In Margine stont voor Appostille)
De Camer gesien ende geexamineert hebbende

(folio 34vs)

dese nevenstaende Requeste Accordeert de Supp.te haer Versoek, Authoriseert, ende Qualificeert mitsdien Goosewijnis de Ruijter en Hermanus van Streeffkerk als Voogden over den Supp.te kindren omme aen deselve Supp.te tot Alimenatie ende onderhoud van derselver kinderen uijt de Erffportie breeder ter Requeste gemeld, te betalen Constant Vijftig guldens, en vervolgens ider week, in te gaen met primo meij aenstaende twee guldens, gedurende tot de volle betalinge van de voorsz: Erfportie ter Somma van een hondert Vijftig guldens toe, Actum den 27e Maert 1727 (was onderteijkent) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)