Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


01-04-1727 Jan Claasz de Wit, beurtschipper op Haarlem (ordonnantie)


(folio 34vs)

Aen d'Ed.e Gr: Agtb: Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Steden Dordregt, en Haarlem

Geeft met onderdanigheijt te kennen Jan Claasz de Wit beurt schipper van Haarlem op Dordregt vise versa dat voorsz. dese altijt in vaste usantie is geweest dat de respective beurt schippers van Dordregt op Haarlem, en van Haarlem op Dordregt altijt over en Weder hebben gevaren den een des Sondags smorgens van Dordregt na Haarlem, en den anderen des Maandags van Haarlem na Dordregt, en dat hij Suppliant ten gerieve van de Cooplieden, die usantie Soo, veel heeft tragten te onderhouden als hem doenlijk is geweest maar dat Pieter van Duuren

(folio 35)

beurtschipper van Dort opt selve van, daer omtrent Sodanich een disordre heeft ingevoert dat hij in palatse van altijt des Sondags smorgens van Dordregt na Haarlem te vaaren indien hij geen vragt goederen genoech na Sijn Sin heeft dickmaals drie a vier dagen blijft na Leggen, en alsoo veel goederen Comt in te laden, die anders bij hem Supl.t ingeladen Souden moeten werden, waar door niet alleen hij Suppliant dickmaels van Dordregt moet varen met Weijnich of geen bestelgoederen en vervolgens Sodanigh benadeelt wert dat hij bij Continuatie van Sodanige disordres Sich genootsaakt Soude vinden omt voorsz. veer tot sijn totale ruine te verlaten maar ook veel incomoditeijten en nadeelen, aan de Cooplieden werden toegebragt, en wel voornamentlijck de Coopluijden in graane waarvan Sij altijt de meeste vrugt hebben terwijle deselve daar door altijt onseker Sijn wanneer de goederen bestelt Sullen werden en die selfs dickmaels veel te laat comen om tot voordeel van de Cooplieden te Cunne werden gevent en verkocht; Alsoo daar door dickmaals gebeurt is, dat de waren die s maandags tot Rotterdam op de markt Sijn gebragt eerder tot Haarlem Sijn gecomen als die op Donderdagh te vooren tot Dordregt te markt Sijn geweest omme alle t welke te voorkomen en de Coopluijden wel te dienen, dienstich en Selfs nodich is, dat omtrent t'inladen en afvaaren een vaste ordre wierde gestelt en alsoo op Donderdagh altijt tot Donderdagh marktdagh, is en ten meesten voordeelen

(folio 35vs)

en dienste van de Coopluijden nodich wert geoordeelt, dat van Haarlem na Dordregt altijt wierde gevaren des Maandags middags ten twaalff Uuren, omme granen die op Donderdagh tot Dordregt werden verkocht aanstonts behoorlijk, te kunnen inladen, alsoo deselve bij haar afweesen tot groot nadeel van de Coopluijden in Pakhuijsen off andere Schepen moeten werden ingeslagen en van Dordregt op Haarlem niet als des Sondags smorgens, op dat de voorschreven granen tijdelijck tot Haarlem Souden cunnen werden bestelt en verkogt.
En de op dat dien aangaande een goede ordre Sode mogen werden gestelt en de Schippers en Coopluijden een vast reglement mogen hebben omtrent het betalen der vragt Loonen Soo is hij Suppliant Sich kerende tot UEd: Gr: Agtb: onderdanich versoeckende dat UEd. Gr: Agtb: dienaangaande gelieven te verleenen een ordonnantie in deser voegen.
Dat de respective beurtSchippers altijt bij beurten Sullen moeten varen van Haarlem op Dordregt des Maandags Middags ten twaalff Uuren en van Dordregt op Haarlem niet als des Sondags smorgens.
Dat den geene die van Dordregt na Haarlem sal moeten varen niet Langer sal mogen Laden als tot Saturdags avond, en na die tijt geene bestel packen ofte andere goederen

(folio 36)

wat het ook Souden mogen wesen, Sal mogen innemen off laden direct off indirect en daer mede wegvaren buijten kennis van den Commissaris.
Dat geen Schipper of sijn knegt eenig goet sal mogen innemen.
Dat alle deselve vragtgoederen, Pakken en brieven op de vragt Cedulle Sullen moeten werden aangeteekent en die vragt Cedulle door de Commissaris aan de Schipper Sal werden mede gegeven.
Dat de Schipper de goederen voor de volgende vragt loon op t voorschreven veer Sullen moeten overvoeren Sonder daar voor meerder te mogen eijsschen namentlijck :
Een last Erten off boonen f 2:5:-
een last terw of rogh f 2:-:-
een last boekwijt, gerst, haver en spelt f 2:15:-
hondert waagh kolen f 6:-:-
hondert guldens bezegelt gelt f -:2:8
een Sak hop f 2:-:-
hondert guldens Los gelt f -:-:6
een garen vat groot off kleijn f 2:10:-
een kist met garen f -:18:-
een garen Sak tot 220 lb. toe f -:12:-
en voorts van ijder 100 lb: garen dater meerder in een zak is f -:4:-
een Sluijtmant f -:-:8
een koffer f -:-:12,br>een vaatie blausel f -:-:8
een Sak hout werk f -:-:5
een bos stocken f -:2:8
een ton as groot off klijn f -:-:10
een riem papier groot off klijn f -:2:8
een bos spaens riet f -:-:12
een spijkermant f -:2:-


(folio 36vs)

Duijsent lb. Eijser f -:12:8
een tonnetie wad as f -:4:-
een Stuk vringdoek en een Stuk garen f -:12:-
een kant doosie
f -:5:-
een kleijn packie f -:4:-

En Eijndelijck dat den geene die bevonden word bna de voorsz. tijt ofte buijten weeten van den Commissaris eenige Pak of andere goederen ofte brieven wat het ook Soude mogen wesen te hebben geladen en vervoert, off bestelt, ofte andersints tegens dese ordonnantie gepereert Sal verbeuren een Somme van twaalff gulden wegens ijder dingh, waar omtrent hij bevonden sal werden fraude te hebben begaan waar van de eene helfte sal komen ten behoeve van den Commissaaris die de bekeuring sal doen ende wederhelfte ten behoeve van den armen ter plaatse daar de fraude geschieden sal ende boven dien de vragt Loonen van de selve goederen, die niet volgens dese Ordonnantie ingenomen geladen off bestelt Sullen worden ten behoeve van Sijn Confrater.

Welke voorsz. requeste de ondergeteeckende Coopluijden van Dordregt en Haarlem omme redenen daar inne, voornt. voor Soo veel haar aangaat waren approbeerende ne haar daar in voegende gelijk bij haar onderteekening comt te blijken. t We(l)k doende etc. (was get.)
L. du Flo; Jacob Mortier;
Wouter Michault;
Jan van Breda; Jan Claese de Wit;
Gerrad Castendijk; Anth. van Asperen;
Hendrik Bremken; Jan van der Veer;
Wouter Bijnens; Jacob Roket;
P: van Wijnants; Pieter van Gelder;
Govert de Graaff;


(folio 37)

Jacobus van der Hoeff;
Jan de Burles;
Andries Cant
, Procr.:

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeeren Committeert de heeren Jacob van de Graaff Zebastiaansz ende Andries de Jongh, Schepenen omme dese nevenstaende req.te te Examineren en haar Ed. Groot Agtb: te dienen van derselver Consideratien en advijs. Actum 16 Julij 1726. P. Eelbo.

Lager Stond.
De Camere gehoort hebbende t rapport van heeren Commiss.en accordeert den Suppl.t sodanigh sijn versoek ingevolge de daar van gemaakte ordonnantie. Actum den eersten April 1727. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)