Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


01-04-1727 dekens van het Spoeienaarsgilde (sledenaarsgilde), ordonnantie


(folio 37)

Aan d'Ed: Groot Agtb: d'Heeren Praesiderende Borgemr: end eregeerders der Stadt Dordregt

Geven met Schuldige eerbiedigheijt te kennen dekenen van het Spuijgilde binnen dese Stadt, dat zij Suppl.ten door de Slegte neringloose tijden en verloop inde Coopmanschap van tijt tot tijt tot zoodanigen verval komen te geraken, dat sij Suppl.ten nauwelijkx in Staet sijn om haer

(folio 37vs)

brood te komen winnen oftre verdienen, niet alleenlijk ten voorsz: opsigte, maen daer en boven door dien de molenaers, blijkers, Grutters als andere reijtuijgh houdende, een quaet gebruijk daer van komen te maken vermits deselve goederen met haere waegens off Sleden komen te haelen en wegh te brengen die alleen tot die van het Sleënaers-gilt Specterende Sijn, en mitsdien door deselve moeten gereden werden, ende alsoo bij vervolgh t'selve meer en meer Soude Strekken genoegsaem tot geheele ruine vande Supplianten en die van t'voorsz. gilt, Soo keeren de Suppl.ten haer tot UEd: Groot Agtb: met alle Schuldige eerbiedigheijt versoekende, dat haere ordonnantie van dato den 25 Septemb: 1601, door UEd: Groot Agtb: magh werden geampliert, met dese naervolgende Articulen, als namentlijk:
[1]
Dat het Coornmolenaers wel sal gepermitteert Sijn Omme het Coornwerk (op haere resp.e molens Sullende gebroken en gemaelen werden) met ahere waegens ofte ander reijtuijgh vande Coornsolders ofte pakhuijsen te mogen aff haelen, en naer haere mole resp:e te brengen en de dies aldaer gebroken ofte gemaelen Sijnde, met haer wagen ofte reijtuijg weder thuijs brengen, dogh dat deselve buijten dien eenige coopmanschap ofte negotie doende, deselve geobligeert Sullen Sijn die bij haer gekogte goederen ofte coopmanschap gelijk mede in cas van verkopinge te moeten doen haelen en off leveren door imand van t'voorsz. gilt.
[2]
Dat wijders de blijkers [blekers] het rouwe gaern met haere waegens off reijtuijgh Sullen mogen te dien haelen, en t'selve geblijkt Sijnde weder t'huijs te brengen gelijk mede haere as, en andere dingen, tot de bleijkerije noodigh Sijnde, dan bij aldien deselve eenige andere negotie

(folio 38)

mogten doen, gelijk mede bij verkoop van leedige asvaten, duijgen als anders, deselve gehouden Sullen Sijn tot het transport vandien, ijmand van t'voorsz: gilt te gebruijken, ten waere nogtans dat den eenen blijker van den anderen eenige duijgen quamen te kopen, en den koper deselve tot eijgen gebruijk quam te gebruijken, in welken geval hij die met Sijn eijgen reijtuijgh sal mogen reijden en transporteren;
[3]
Dat de runtmolenaer met Sijn wagen off ander reijtuijgh geen andere CoopmanSchap sal mogen te reijden dan die tot Sijn mole Specterende Sijn, namentlijk Schorssen en vervolgens die gebroken en tot run gemaekt Sijnde weder brengen daer het den kooper gelieven Sal;
[4]
Dat de Grutters geen hartCoorn met haere wagens off ander Reijtuijgh Sullen mogen haelen off thuijs brengen;
[5]
Dat niemant (ten Sij hij een Slenaer is) eenigh zant, run, mist, Aerdere hoij, ofte wat het Soude mogen, met wagen off ander reijtuijgh op Stads of Merwe Gront (Soo verre de Stads-kettingen Strekken) sal mogen laden en lossen, ten waaere met een kruijwagen, met een Wiel, welverstaende dat aen ijder nogtans vrij Sal staen met een Wagen van Stads off Merwede-gront te Sullen mogen brengen run, Zand, mist, aerde hooij, en diergelijke op andere gront buijten het distrect en teritoir van Stads off Merwede Gront Sijnde;
[6]
Gelijk het mede aen ijder Vrij sal Staen om van een ander Gront en terrotoir op Stads en Merwede Gront insgelijke te Sullen mogen brengen run, Zant, mist, aerde, hoij, en deirgelijke als vooren;
[7]
Dat ook geen leder bereijder off besemaker ijts anders ten nadeele van t'gilt bij de hand sal mogen nemen als alleen t'geene tot sijn hadnwerk en neringhe sepctert en waer waervoor hij ook alleen maer t'regt van t'gilt heeft betaelt, alles re(s)pectivelijk op de boete van ses gul: tellekens bij Contraventie ten behoeve van t'gilt te verbeuren, t'welk doende etc. (was get.) Dirk van Rees, Pieter van Strifkerk, Paulus Kroos, Lambert Cambij, Andries Cant, procr.

in margine stont voor apostil.
De Camere alvoren te disponeren Committrert de heeren Pieter Onderwater, en Anthonij Repelaer Schepenen Omme de nevenstaende requeste en Ampliatie daer in gemelt te examineren, en haer Ed: Groot Agtb: te

(folio 38vs)

dienen van haer Ed: Consideratie ende advijs Actum den 19 novemb. 1726 (was get.) P. Eelbo.

In Margine Stont nogh voor apostil.
De Camere gehoort hebbende het Rapport vande heeren Commissarissen en verders gesien endegeexamineert hebbende dese nevenstaende req.te Accordeert de Suppl.ten haer versoek amplieert mitsdien derselver Ordonnantie van den 25 September 1601 met de Articulen So als deselve ter requeste Sijn ter neder gestelt. Actum den eersten April 1727 was geteijkent. P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)