Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-04-1727 Francoise Machlina Everwijn en Cornelia Everwijn, boedel Pieter Nolthenius


(folio 38vs)

Aen de Edele Groot Agtbare Heeren van den Gerechte ende Camere Judicieel der Stad Dordrecht

Geeven met behoorlijk respect te kennen Hendrik van den Santheuvel als in huwelijk hebbende Francoise Machlina Everwijn en Cornelia Everwijn, kinderen en erfgenamen van Mr. Pieter Everwijn in Sijn leven Secretaris deser Stadt dat de Supplianten onder hare Custodie in de consignatie nog hebben een Somma gelts toebehorende aen den Boedel van Pieter Nolthenius, en dat de Supplianten Sijn ingeformeert door Copie request gepresenteert bij de heeren mrs. Francois van Bochoven en Dirk Spruijt dat deselve als geauthoriseerdens van de personele Crediteuren van den boedel van d.to Nolthenius bij appointement van UEd. Groot Agtb. Sijn geauthoriseert om agt duijsent guldens ten voordeele van de Crediteuren van Pieter Nolthenius aen den Alblasserwaard te mogen Schieten op intrest van drie percento Jaarlijks vrij van lasten, en Sullen voorts de obligatien werden gecustodieert door de Erffgenamen van den voorn: Everwijn zal.r tot nadere dispostie van dese Camere en inmiddels

(folio 39)

blijven van deselve natuur als de belegde penningen.
Dog de wijl voorn. heeren van Bochoven en Spruijt niet gelieven de behoorlijke borge voor de Ligtinge van de voorsz. penn. uijt de Consigantie te Stellen en dat in de ordonnantie van desolate boedels en wel Speciael bij het 14 Articul van het reglement ofte Instructie voor de Secretarissen in dato den 20 februarij 1668 is gesegt dat de Secretarissen Sullen mede gehouden Sijn te besorgen dat geen penningen uijt de Consignatie werden geligt als onder Suffisante Cautie bij den gerechte gejustificeert werdende Ende bij faute van dien daar voor aansprekelijk Sijn.
Soo keeren wij Supplianten ons tot UEd. Groot Agtb: ootmoedelijk versoekende dat UEd. Groot Agtb. deselve heeren van Bochoven en Spruijt gelieven te gelasten Suppliante Cautie bij UEd. Groto Agtb. geJustificeert te Stellen alvorens de voorn: penn: te ligten t welk doende etc. (was get.) H. V.D. Santheuvel, C. Everwijn;

(In Margine Stond voor appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende requeste ende gelet waar op in desen te letten Stonden persisteert bij haaren appointement op den requeste door mr. Francois van Bochoven en Dirk Spruijt geslagen in dato den 25 Maart 1727. Actum den 9en April 1727. J.V.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)