Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-01-1727 Cornelis Vereijk, bankroet/insolvent


(folio 2)

Aan de Ed: Groot Achtb. Heeren die van den Geregten en Camere Judicieel der Stadt Dordregt

Geeft reverentelijk te kennen Cornelis Vereijk, borger en inwoonder deser Stadt, dat hij Supp.lt door Ongelukken bancroeten en Schaden, insolvent geworden zijnde Sigh genootsaakt heeft gevonden t'absenteren; dat hij Supplt: geen ander Oogmerk in zijne retraite heeft gehad als Sigh daar door in State te Stellen van aen zijne Crediteuren een behoorlijke openingh van den Staet van zijn boedel te Connen geven, en vervolgens Aan haar te extraderen en over te geven als dat geene het Welke hij in de Weerelt posideerde dat Zijne Crediteuren des niet Jegenstaende, middel hadde weten te vinden van den Supplt. Uijt zijne

(folio 2vs)

Schulplaats tot Dalen te Ligten en alhier binnen dese Stad in gijselingh te doen transporteren dat den Supplt. sedert die tijd alle mogelijke die di..(?) hadde aangewent om aen zijne Crediteuren bij Accoort genoegen te geven; dat den Supp.lt ook vervolgens aen Zijne Crediteuren door intercessie van Sijne Vaders Meer als eens Soo veel hadde gepresentert, als zij luijden bij het beneficteren van Zijne goederen ad opus Jus habentium Souden Connen trekken en profiteren dat den Supp.lt niet anders verwaghtende dan dat het voorsz. accoort zijn volle Leden Souwde hebben geacquireert tot Zijn Uijtterste verwonderingh hadde moeten Sien en odnervinden, dat de voorsz: Zijne Crediteuren dat profect van Accoort, Seer Schierlijk en onverwagt hadden verworpen en aff gebroken en alsoo den Supp.lt als nogh niet anders voor heeft alsomme Zijn(d)e Crediteuren de vereijschte openingh van den Staat van zijn boedel te geven en aen haar Aan toone waer zijn goederen, en gelden Zijn gebleven Soo vindt den Supp.lt hen genoodsaekt te keeren tot UEd: Groot Agtb: Ootmoedelijk versoekende appointement, daar bij den Supp.lt bij provisie Uijt zijne geijselingh magh worden ontslagen en dat aen den selven almede bij provise magh worden verleent visie en acces tot Zijne boeken, Charteres en papieren te vreden Zijnde te Stellen Suffisante Cauie ter Somme van tien duijsent Gulden de Judicio histi dat is dat den Supp.lt ten allen tijde des vermaand zijnde Sigh wederom in persoon voor uEd. Groot Agtb. Sal sisteren.
TWelk doende etc. (was get.) Cornelis Vereijk, Samuel Senten Vereijk als borge, Andries Cant, Procr.

(In margine stond voor appostille)
de camere verklaart dat int versoek in desen

(folio 3)

request gedaen, niet kan werden getreden. Actum 7 Januarij 1727 (was get:) J. v. Vechoven.

Aan de Ed. Groot agtb. heeren die van den Geregte en Camere Judiceel deser Stadt Dordregt

Geven reverentelijk te kennen Pietter Daniel de La Motte en Barend Thoren, Soo voor haer selve en nog als geauthoriseertens van de meeste Crediteuren wonagtig tot Rotterdam Barent Broekhuijsen en Henricus van Vugt in Compagnie en, The(o)dorus de Vos mede Soo voor haer selve en als geauthoriseerdens van de meeste Crediteuren binnen dese Stadt dat Sij Supp.lt naar becomen Consent van UEd. Groot agtb. hebben konnen agterhaalen de persoon van Cornelis Vereijck binnen dese Stadt gevallen insolvent en de van daar geaufugieert wesende dat Sij Supp.lten ingevolge van het voorsz: Consent deselven Verrijk hebben overgebragt in gijseling alhier in St: Joris Doele, dat den selve aldaar geseten hebbende den tijdt van dertien dagen tot nog toe niet heeft gegeven eenige de alderminste opening van Sijne Saken veel mint waar dat de gelden dewelke hij binnen wijnig dage voor Sijn vertrek al omme heeft op gehaalt Sijn verbleven ofte dat den Selve eenige raisonable offerte tot accort komt te doen, ende alsoo door het verblijff in

(folio 3vs)

gijselinge in de voorsz. Doele Seer groote kosten komen te loen ten Minsten tot twaalff gl. tien Stuijvers daags, en de dat door Langer Sitten inde voorsz. gijseling daagelijks nog meerder kosten Staan te valle tot merkelijken nadeel van den Insolventen boedel van den Selven Verrijk, het welk alsoo niet behoort Soo keert de Supplianten (ten) tot UEd: Groot agtb: reverentelijk versoekende appointement, Waar bij de Supp.lt werden geaccordeert den voorsz. Cornelis Vereijck te mogen overbrengen op de Gijselkamer van den Stadhuijse alhier tot Ses Stuijv: daags ofte Soo veel Min off meer als UEd. Groot agtb. naar minte van Sijn persoon ende desselfs bancquement Sullen oordeelen te behooren dat voorts tot Curateurs in deselfs insolventen boedel mogen werden aangestelt de voorn. Barent Broekhuijsen Henricus van Vugt in Compagnie mitsgaders Thedorus de Vos neffens een der Clercquen van de Secretarie alhier dog alles op een Salaris.
tWelk doende etc: Pieter Daniel de La Motte zoo voor hem Selfs als in qq Barendt Toren qqt Baerendt Broekhuijsen, Hendricus vand. Vugt, Theodorus de Vos
(was get.) B. v. Gelsdorp, procr.

(In margine stond voor appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende

(folio 4)

den nevenstaende requeste accordeert de Supplianten haar versoek qualificeert mits dien deselve om Cornelis Verreijk te mogen overbrengen op de Gijselkamer op den Stadhuijse alhier tot vier en twintig stuijvers daagsis Stellen voorts tot Curateurs in desselfs insolventen boedel, Barend Broeksenhuijsen en Henricus van Vugt in Compagnie mitsgaders Ewout Bosvelt klerk ter Secretarie alhier dog op een Salaris dat is de eene helfte ten behoeve van den voorn: Broekhuijsen en van Vugt in Comp. en wederhelfte ten behoeve van den klerk Bosvelt omme de effecten ende goederen vanD(e) voorn. Vereijk ad opus Jus habentium te beneficeren en Sig voorts in alles regulerende Na de ordonnantie op de desolate boedels alhier geemaneert Actum den 7 Jan: 1727 (was get.) J v. Vechoven.

Aen de Ed. Groot Agtb. Heeren die van den geregte en Camere Judicieel der Stadt Dordregt

Geeft reverentelijk te kennen Cornelis Vereijck Jegenwoordigh gegeijselde op den Stadt'huijse deser Stede dat hij Supplt. genegen Sijnde om aen sijne Crediteuren te geven de gerequireerde openingh, waer de gelden Sijn gebleven, de welke den Supp.lt

(folio 4vs)

eenige tijt voor Sijn insolventie van haar ontfangen oft opgenomen heeft Ende alsoo den Supp.lt Sigh niet in Staat bevind van Aen het voorz. gerequireerdt van Sijne Crediteuren te voldoen ten Waare Aen den Supp.lt Wierde gegeven acces tot Sijne boeken chartres en papiere dat den Supp.lt: Wijders kennisse heeft gekregen dat onder de Curateuren over desselfs boedel aengestelt, berusten de kleederen Soo van Linnen, Wille, als Andersints ten lijve van den Supp.lt desselfs huijsvrouw en kinderen Specterende ofte behoorende, ende alsoo den Supp.lt Sigh niet kan verbeelden dat de intentie van Sijne Crediteuren, veel Min en UEd. Groot Agtb: Soude Sijn van diergelijke goederen ad opus Jus habentium te doen verskoopen en nogh veel minder om dat Sulken directelijk Soude aenloopen tegens de over al gerecipieerde gewoonte en practijcq. Soo vind den Supp.lt hem genootsaakt te keeren tot uEd. Groot agtb. ootmoedelijk versoekende app.t daer bij aen den Supplt. werde gegunt ende gegeven visie en acces van en tot Sijne boeken, Cartres en papieren en wijders daer bij aen de voorsz: Curateuren worde gelast en bevolen aen den Supp.lt en aen desselfs huijsvrouw over te geven en te Laten volgen de kleederen, Soo van Linnen, Wollen als andersints ten Lijve van den Supp.lt en van deselfs huijsvrouw en kinderen

(folio 5)

Eenigsints Specterende ofte behoorende
TWelk doende &
Uijt den Naem van den Supp.lt (was get.) Andries Cant, Procr.

(In margine stond voor appostille)
De Camere alvorens te disponeren ordonneert dat dese sal werden gestelt in handen van Heeren Commiss. van de desolate Boedels om de Curateurs op t versoek on desen gedaen te hooren Cum potestate Judicaudi. Actum den 9 Jan: 1727 (was get.) J. V. Vechoven.

Lager stont.
Heeren Commiss.r van desolate boedels de Curateurs neffens den Advocaet en Procureurs van den gegijdels op versoek in desen gedaen gehoort hebbende accordeert den Supp.lt versogte acces en visie tot een van Sijn boecken, Chartres en papieren en nopende het tweede Lit rakende het overgeven So van Linnen als Wollen So ten Lijve van den Suppliant vrouw en kinderen qualificeert de voorn. Curateurs om na discretie in desen te handelen en overgifte van nodige klederen te doen. Actum Utsupra (was get:) J. V. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)