Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-04-1727 Hendrik de Meijer (overleden), huis Wijnstraat


(folio 39vs)

Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren die van den Geregte ende Camere Judicieel der Stadt Dordregt

Geven met behoorlijcke Eerbiedigheijt te kennen de meerderjaerige en voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik de Meijer in Sijn leven Baas timmerman binnen dese Stad dat den voorsz: Hendrik de Meijer eenige dage geleden deser werelt is komen te overlijden ende alsoo de Suppl.ten onbekend was hoe het met desslfs nalatenschap stont hebben de Suppl.ten swarigheijt gemaakt omme haer als nogh als Erffgenamen te gedragen dog alsoo het doode Lichaam egter ter Aerde diende te werden bestelt hebben de Suppl.ten uijt kinderlijcke pligt t selve wel op haer willen nemen Ende de onkosten bij provisie te verschieten dat den voorsz. Hendrik de Meijer heeft naargelaten een geheel huijs en erven staende Ende geleden in de Wijnstraat bij de kraan binnen dese Stadt nevens eenige weijnige meubilen, ende dewijle het voorsz. huijs en meubilen dient te werden vercofft omme

(folio 40)

daer uijt de doot en andere Schulden te betalen redenen waaromme de Suppl.ten haar sijn kerende tot UEd: Groot Agtb. met voorige reverentie versoeckende dat welgemelte UEd: Groot Achtb. de Supplianten gelieven te authoriseren en te qualificeren omme het voorsz: huijs en meubelen publijckelijk te vercooppen aan den Cooper daar van Transport te doen de Cooppenn: te ontfangen Ende daer uijt de doot en andere Schulden te betalen Sonder dat de Suppl.t ten daar door verstaan Sullen werden haar voor als nog als Erffgenamen te gedragen.
twelk doende etc. Uijtte namen van de Suppl.ten (was get.) B. v. Gelsdorp, procr.

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende requeste accordeert de Supplt.ten haar versoek authoriseert ende qualificert dienvolgende deselve omme het voorsz. huijs door den Nots. van Gelsdorp te doen opvijlen ende verkopen gelijk de Supplt.ten mede werde gequalificeert tot het verkopen der meubelaire goederen omme uijt het provenue der voorn. penn:

(folio 40vs)

de dood en andere Schulden te betalen, Sonder daar door verstaen te werden Sig voor als nog erffgenamen te gedragen mits bevonden werdende, dat het montant der penningen van het te verkopen huijs en meubelen provenierende niet kwam toeterijcken, de Supplianten geene Schulden Sullen hebben te betalen en mits dien den boedel insolvent bevonden werdende Aentegeven aen heeren Commiss.n van de desolate boedels. Actum den 22 April 1727 (was get.) J.V.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)