Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-04-1727 Roeland Tack, gruttersknecht, 22 jaar


(folio 40vs)

Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren Presiderende Borgermeester ende Schepenen der Stad Dordregt

Geeft met Schuldige eerbied te kennen Roeland Tack, Zoon van Cornelis Tack woonende binnen dese Stad oud ontren 22 Jaren, dat hij Suppl:t als Gruttersknegt Sig een geruijme tijt buijten kost drank, en inwooninge van Sijn moeder onderhouden en gegeneert hebebnde, als nu geresolveert Souden Sijn Sig naar Sommelsdijk

(folio 41)

te begeven dat sig Supplt. t sedert eengie tijt met Siekelijkheden besogt Sijnde genootsaak is geweest, doctor en apotheeker te gebruijken als mede kost en inwooninge bij giede luijden afte spreken, alle t welke als nog behoord te worden voldaan, dat hij Supplt. daeren boven kleedinge, en andere voorsieninge van nooden hebbende tot het bekomen van enige pen. Sig geaddresseert hade aan Jacob van Dijck ende Jan Cluijt desselfs voogden als van wegens, ofte Uijt den Boedel van Adriana Tack wed. van Roeland Taarling voor hem Supplt. nog onder Sig hebbende ofte wel onder den administrateur Jan Cluijt berustende is, een Somme van vijff hondert guldens dat de gemelde voogden tot de Uijtkeeringe der voorsz: enn: wel niet ingenegen Souden Sijn, Edog dat deselve noodigh hebben geagt daar toe bij uEd: Groot agtb. te werden gequalificeert weshalven den Supplt. Sig is addresserende aan UEd. Groot agtb. ootmoedelijk versoekende dat UEd. Groot agtb. de voorsz. voogden gelieven te authoriseren en qualificeren omme voor ofte aan hem Suppl.ten ten eijnde als vooren te voldoen en overtegeven een Zomme van een hondert guldens in welk versoek de voorsz. voogden voor Soo veel haar aangaat met

(folio 41vs)

goedvinden van UEd. Groot agtb. verklaarden te Consenteren.
TWelk doende &a.
Roeloff Tack, Jacob Floris van Dijk, Jan Cluijt (was get.) Andries Cant procr.

(In Margine Stond voor appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Suppl.t: Sijn versoek Authoriseert en de qualifceert Jacob van Dijck, en Jan Kluijt in qualiteijt als voogden over den Suppliant aen denselven ten eijnde als in de nevenstaende requeste is gemelt te voldoen en over te geven een Somma van een hondert guldens. Actum den 22en April 1727 (was get:) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)