Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


24-04-1727 Johanna 't Hooft (dr. van Christina Cool en Abraham 't Hooft), huis op de Lindegracht


(folio 41vs)

Aan d'Ed. Groot Achtb. Heeren d'heeren Presiderende Borgermr. ende Regeerders der Stad Dordregt

Geven met Schuldige eerbiedigheijt te kennen

(folio 42)

Nicolaes Cool, Coopman binnen dese Stadt ende Nicolaes Schattelingh, borger alhier, dat Cornelia van Wageningen, in haar leven wed: Pieter Gelijnse Cool, bij haaren testamente gepasseert voor den notaris Andries Cant en getuijgen binnen deser Stede residerende, in dato den 4 januarij deser Jaers 1727 aen het kind van haere dogter zal:t Christina Cool, in haar leven huijsvrouw van Abraham 't Hooft, genaemt Johanna 't Hooft hadde gelegateert een huijs en erve Staende ende gelegen op de Lindegraft binnen dese Stadt, tussen den huijse van Hermanus van Oldenburgh aen d'eene ende het kluijs aen de andere zijde ende wijders haer Suppl.ten aengestelt tot voogden over de minderjarige in haere nalatenschap geregtigt dat sij Suppl.ten door den voorn. notaris Andries Cant het gemelte huijs op den eersten April 1727 publijcquelijk hadden dien op veijlen en op den vijfden dito Sijnde de finale Coopdagh verkogt aen Jan de Koningh voor hem off die hij nevens d'opdragt soude nomineren omme ende voor de Somme van seven hondert gulden gereert en Contant nevens d'opdragt te betalen boven en behalven een halve stuijver van

(folio 42vs)

koop niet anders is geschiet dan op approbatie van uEd Groot agtb: Soo keeren de Suppl.ten haer tot uEd. Groot Agtb. met voorige eerbiedigheijt versoekende dat UeEd. Groot agtb. de voorsz. koop gelieven te approberen.
tWelk doende etc. uijt de naam van de Suppl.ten (was get.) Andries Cant, proc.r

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeren committeert de heeren van de Graaff Sebastiaense en van der Dussen omme t huijs en erve nader in den requeste gemelt te inspecteren en haar Ed. Groot Agtb. te dienen van derselver Considerantien en advijs. Actum den 22 April 1727 (was get.) J.V.Vechoven.

Lager Stond.
De Camere gehoort hebbende t rapport van heeren Commissarissen ende Wijders gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Suppliant sijne

(folio 43)

versoek approbeert. de verkopinge van het huijs breeder ter requeste gemelt. Actum den 24 April 1727 (was get.) J.V.Vechoven

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)