Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-04-1727 Anthonija de Jager weduwe Dollen, huis Oude Breestraat


(folio 43)

Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren die van den Geregte ende Camere Judicieel der Stad Dordt

Geven met behoorlijcke Eerbiedigheijt te kennen d'executeurs van den testamente en voogden van de midnerjarige Erffgenamen van Anthonija de Jager in haar leven wed. van Arnoldus van Dollen dat sij Suppl.ten in haar voorsz. qualiteijt publijcquelijk hadden doen op veijlen ende vercoft een geheel huijs ende erve staande ende gelegen inde Oude Breestraet binnen dese Stadt het huijs van Pieter van Attenhoven aen d'eene ende het huijs van Dirk van de Graaf aen d'andere sijde dat het voorsz. huijs bij de veijlinge heeft mogen geleden elff hondert en Seventig guldens, dat opde finale vercooping niemant meerder quame te bieden het voorsz. huijs aan den hoogsten insetter voor de voorsz. Somme van elff hondert en seventig gulden

(folio 43vsv)

is vercoft nevens een halve Stuijvers van ijder gulde tot rantsoen volgens Conditien ten desen annex ende de wijse die vercoopinge niet anders is gedaan als op approbatie van uEd. Groot Agtb: Soo keeren de Suppl.ten haar tot uEd. Groot Achtb. met vorige reventie versoeckende dat wel gemelte UEd.e Groot agtb. de voorsz: vercopinge gelieven te approberen ende daar van te verleenen Acte in margine deses
Twelk doende etc.
Uijtte name van de Suppl.ten (was get.) B.V.Gelsdorp, proc.r

(In Margine Stond voor Appostille)
de Camere alvorens te disponderen committeert de heeren van Blokland en Gevaerts omme t huijs en erve nader in den requeste gemelt te inspecteren en haar Ed. Groot achtb. te dienen van der selver Consideratie en advijs. Actum den 22 April 1727 (was get.) J.V.Vechoven.

Lager Stond
de Camere gehoort hebbende t rapport

(folio 44)

van heeren Commissarissen mitsgrs. gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende req.te accordeert de Suppl,ten haar versoek approbeert mitsdien de verkoopinge van het huijs breeder ter req.te gemelt. Actum den 24 April 1727 (was get.) J.V.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)