Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


03-04-1727 Maria van der Lingen weduwe kolonel Willem Zuijdlant, land in Sandelingenambacht


(folio 44)

Aen de Ed. Groot Achtb. Heeren die van den Gereghte ende Kamere Judicieel der Stadt Dorderegt

Geven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen
* d'heer de Mr: Willem Pieter Zuijtlant Soon en mede Erffgenamen van vrouwe Maria van der Lingen in haar leven wed:e weijlen d'heer Collonel Willem Zuijdlant
* mitsgaders d'heer Johan van Weenigem borgermr. der Stadt Sluijs in Vlaanderen als voogd over Jonckv: Erkenraad Snouck, dogters dogter, en mede Erffgenamen van de voorsz: vrouwe Maria van(der): Lingen
* ende nog d'heer Johan Louis van Hardenbrock Capt. vant Collegie ter admiraliteijt tot Amsterdam als in huwelijk hebbende vrouwe Adriana Alida Pompe van Meerdervoort bevorens wed.e en mede erfgenamen van wijlen d'hr. Adriaan Snouck in sijn leven in den agte deser Stad en

(folio 44vs)

* nog d'hr: en mr. Johan Diderik Pompe van Meerdervoort heere van Meerdervoort Oostendam etc als voogd over Jonckheer Matthijs Snouck, Soon en mede erffgenamen van den gem: hr. Adriaan Snouck
* mitsgaders d'heren Goduard Casembroot heeren van Coraijestijn etc en Cornelis Vrolijkhart predikant binnen dese Stadt als voogden over Jonckvr. Erkenraad Snouck, dogter en mede erffgenamen van haaren vader den voorsz. heer Adriaan Snouck
dat tussen de twee eerste Suppl.ten ter eenre ende de vier laatste Suppl.ten ter andere Sijde eenig different was ontstaan over den eijgendom van vijff mergen een hond.t roeden lants gelegen in Sandelingen Ambagt waaruijt tusschen de Supplt.ten proces Stont te resulteren dog omme proces Costen te eviteren waren de Suppl.ten te raden gewerden hunne differente nopende den eijgendom van de voorsz. vijff mergen een hond.t roeden lants te Submitteren ende te verblijven aan de arbitrale Uijt Sprake van d'heeren mrs. Segert Thierens ende Nicolaes van Sanen ad.ten voor de resp:e hoven van Justitie in Holland volgens den Compromisse ten desen anex ende alsoo de voorsz. heeren arbieters requireren alvorens Uijt Spraak te doen UEd. Groot Agtb. approbatie op t voorsz: compromis int requarde van de minderjarige redenen

(folio 45)

waaromme de Suppl.ten haar Sijn kerende tot uEd. Groot Agtb. met vorige reevrentie versoeckende dat welgem. UEd. Groot Agtb. het voorsz. Comprmis int requardt van de minderjarige geleiven te approberen. T Welk doen etc. Uijtte namen vande Suppl.ten (was get.) B.V.Gelsdorp, proc.r

(In margine Stond voor Appostille)
de Camere alvoorens te disponeren Committeren de heren van Blokland en Gevaerts omme den nevenstaende requeste en annex compromise te examineren en haar Ed. Groot Achtb. te dienen, van haar Ed. Consideratie en avijs. Actum den 3 April 1727 (was get.) J.V.Vechoven

Lager Stond.
de Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende requeste ende gehoort het rapport van heeren Commiss: approbeert het Compromis waar bij de Suppl.ten hunne diffrente hebben verbleven aen de arbitrale

(folio 45vs)

uijtsprake van de heeren mrs. Seger Thierens ende Nicolaes van Sanen (Samen) ende Sulks ten regarde van de minderjarige daarinne geintresseert. Actum den 24 April 1727 (was get.) J.V.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)