Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-04-1727 Lijsbet de Vries weduwe Jan Braams, 78 jaar, verzoek armhuis


(folio 46)

Aan d'Ed: Groot Agtb. Heeren den Heer Presiderende Burgemeester en Regeerders der Stad Dordregt

Geeft met Schuldig Eerbiedigheijt te kennen Lijsbet de Vries woonende binnen dese Stad, wed:e van Jan Braams, in sijn leven mr: backer alhier dat door de Slegte neringloose tijden t'uijt borgen aen vele arme menschen en andere tegenspoeden sij Suppliante tot d'uijterse is gecomen, dat Sij berijkt hebbende den ouderdom van 78 Jaeren, buijte Staat is iet te konnen winnen, veel min aende Cost te geraken, waeromme de Suppliante genootsaak is gewerden haer te keren tot UEd:e Groot Agtb: ootmoediglijk versoekende, dat UEd:e Groot Agtb: de Goetheijt gelieve te hebben, omme de Suppl.te in 't Armhuijs binnen dese Stad te doen onderhouden 't welk doende &a (was get.) dit merk X is gesteld met de hant van Lijsbeth de Vries en Andries Cant, Procr.

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeren ordonneert dat deze req.te sal werden gestelt in handen vande heeren vaders en regenten van 't armhuijs, omme Sig geinformert hebbende op den Inhout vande nevenstaende req.te haer Ed:e Groot Agtb: te dienen van berigt. Actum den 18en Maart 1727 (was get.) P:Eelbo.
(lager Stont)
Ingevolge van dit bovenstaende appointement van UEd: Groot Agtb: Soo hebben heeren vaders en regenten van het Armhuijs der Stad Dordregt, Sig geinformeert op den inhouden deser req.te en bevinden dat het vierde art: van haer Ed:e ordonnantie dictert, dat niemant in het voorsz: Armhuijs mag werden ingenomen voor en al eer de selve is bedeelt gewest met vier & twintigh

(folio 46vs)

Stuijvers in gelt off broot, Soo doude heeren Vaders voorsz: van advies zijn dat de Suppl.te tot het voorn: huijs niet behoort, (ver)volgens dat het versoek bij haer gedaen, behoorden te werden ontsegt. Des niet te min refereren Sig heeren vaders en Regenten ter dispositie van UEd:e Groot Agtb:. Actum Dordt. den 16e April 1727 (onderstondt) ter ordonnantie vand. heeren Vaders & regenten voorsz. G:A: V: Hoogeveen rentmr
(Stond nog)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende 't berigt van(de): heeren vaders & regenten van 't nieuw Armhuijs mitsgrs: op de presentatie inde voorsz: req.te gedaen, accordeert de Suppl.te haer versoek,ordonneert, de opgemelte heeren regenten de Suppl.te in 't arme huijs in te nemen omme aldaer haer levenstijt te werden onderhouden en gealimenteert, en ordonneert wijders aen(de): daiken van 't quartier (waer onder deselve woont) ten behoeve van 't gem: huijs weeckelijkx eene gulde uijtte reijken en sulx den tijt van twee jaeren te Sullen Contribueren. Actum Dordt: den 29e: April 1727 (was get:).

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)