Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


24-04-1727 grutters, opslaan van boekweit doppen op hun zolders


(folio 47)

Aan d'Ed: Groot Agtb. Heeren die van den Geregte en Camere Judicieel der Stad Dordt.

Geven met Schuldig Eerbiedigheijt te kennen dekenen en boekhouder van de Grutters representerende de gesamentlijke grutters binnen dese Stad, dat UEd. Groot agtb: bij de ampliatie vande ordonnantie op de brandweringe van dato den 28:e Septemb. 1725 onder anderen hebben geordonneert dat de Bakkers van den eersten Meij tot den eersten october van jder Jaer geen Soorten van Dop Souden vermogen te branden, waerdoor de Supplianten seer veel Schade en ongemakken te lijden, geconsiderert Sij in die tijt te Samen Circa 9000 a 10000 Sakken dop maken van welke sij genoegsaam niet eenen konnen debiteren, maer gemootsaakt sijn, die op haere Solders te leggen, dat het meerengedeelte vande Supplianten haere Solders vol leggende, en geen bergplaats meer hebbende, geen raat weten, waer sij met haren verderen te maken dop Sullen blijven
Dat Sij Supplianten om de buijte nering in dese Stad te houden tegens de grutters van Rotterdam, Gorcom, Schoonhoven en andere Steden genootsaakt zijn te markten, dewelke haeren dop (waernae ook de setting van 't meel, grutten &a gereguleert is) aende bakkers die deselver 't geheel jaer door aldaer mogen branden Connen debiteren en vervolgens dan boven haer Suppl.ten Comen te genieten die voordeelen die vanden dop Comen en Waertegens den turff off kolen die Sij Supplianten tot 't droogen vande boekwijt nodigh hebben altoos gerekent wert.
Dat de Supplianten door de voorsz: ordonnantie off verbod niet alleen groote Scahde en Nadeel lijdeen nemaer onder reverentie ook zal Strekken tot groot nadeel van veele arme menschen in dese Stad, die des winters soo veel dop als sij voor hare kinderen nodigh hebben niet en Sullen Connen krijgen, vermits vele ambagtslieden, als daer Sijn twijnders, Schoemakers, kaersmakers

(folio 47vs)

en andere, die veel dop des swinters gebruijken en gewoon Sijn haer winter provisie des somers op te doen, nu des winters mede haer dop genootsaakt Sullen Sullen Sijn te haelen, waerdoor de Dijaconie Armen deser Stad, dan meerder last Staat te krijgen, aen wie vele arme lieden nae genoegen geen dop Connende krijgen genootsaakt Sullen wesen haer om turff te addresseren.
En alsoo Sij Suppl.ten zeer geern Sagen dat UEd: Groot agtb: 't gene voorsz. is overwogen hebbende en gesien 't nadeel dat sij Suppl.ten en veel arme menschen door 't gemelde verbot hebben de voorsz: ordonnantie voor soo verre bij deselve 't branden van den dop is verboden geliefden te altereren, en 't branden vanden selven als voren te permitteren waerdoor Sij Suppl.ten dan wederom gelijcke voordeele met de grutters van andere Steden uijt haeren dop Sullen Comen te genieten en in Stand Sijn tegens deselve te marten; Sijn sij te raden gewerden haer te addresseren tot UEd:e Groot Agtb: oodemoedelijk versoekende, dat uEd:e Groot Agtb: 't branden vanden dop waer uijt onder reverentie minder ongelucken als uijt de andere brandstoffen bij de Backers werdende gebruijkt, volgens getuijgenis van vele van deselve, te wagten sijn, als voor desen, wederom 't geheele Jaer door geleiven te permitterren, en mits dien de voorsz: ordonnantie voor Soo verre haer versoek aengaet te altereren 't welk doende &a. (was get.) C:V:Asperen, Abraham Bosschagne, Aart Hopman en H:V:Wetten Proc.r

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeren Committert de heeren Jacob vande Graaff en Andries De Jong Schepenen, Omme dese nevenstaende requeste te Examineren en haer Ed:e Groot Agtb: te dienen van

(folio 48)

Haer Ed:e Consideratien ende advijs. Actum den 23:e Julij 1726 (was get.) P: Eelbo.

(Lagerstond)
De Camere Surrogeert in palats van de heer Andries de Jongh (die als Scheepen is affgegaen) de heer mr: Cornelis van der Dussen. Actum den 20: februarij 1727 (was get.) P: Eelbo.

(Nog Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van heeren Commiss.n mitsgrs: gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste, ende gelet, op 't geene in dese te letten Stonde, altereert de Ampliatie vande ordonnantie op de brandweringh Specialijk de backers concernerende, binnen dese Stad, op den 18e: September 1725 geemaneert, met die veranderinge dat in plaatse dat de backers van: eersten Meij tot den eersten October, in ieder jaer volgens de voorsz: ordonnantie geen Soorte van dop mogte branden, het aen deselve backers in 't vervolg nu gepermitteert sal sijn soo als Sulx aen haer gepermitteert wert bij dese, omme inde gehele maanden Meij en September in ieder jaer insgelijx, dop te mogen branden, interdiceert en verbiet haer vervolgens, van den eersten junij tot den eersten September in ieder jaer geen soorten van dop te mogen branden, alles op sodanige boeten en de poene als bij de voorsz. Ampliatie vande ordonnatie is gestatueert. Actum den 24: April 1727 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)