Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-04-1727 Pieter Nolthenius, insolvente boedel


(folio 48vs)

Aende Ed: Groot Agtb. Heeren die van den Gereghte ende Camere Judicieel der Stad Dordregt.

Geven reverentelijk te kennen Mrs. Francois van Bockhoven en Dirck Spruijt als bij dese Ed. kamere geauthoriseert voor en in den naam van de personele Crediteuren van den insolveten boedel van Pieter Nolthen(i)us, dat Sij Supplt.ten met d'heer en mr. Wolfert Nobelingh, advocaet Fiscaal etc. als mede aengestelde executeur en vooght bij den testamente van Cornelia van Lakervelt voor den notaris Johan Willem Coopse en seeckere getuijgen op den 9 April 1702 in sgravenhage gepasseert als mede met de kinderen van den selven Pieter Nolthen(i)us en nogh met Adriaen Hoog op als geinstitueerde erffgenaam van de voorsz: Cornelia van Laackervelt sijn geconvenieert dat welgemelte heer Nobelingh in Sijn voorsz. qualiteijt Uijt de penningen van den boedel vanden selven Pieter Nolthen(i)us inde Consignatie deser Stadt berustende, Soude voldaan werden een Somma van twee duijsent twee hondert en vijftigh guldens wegens en ter Zaacke van gevalle kosten bij Sijn Ed. gedaan ende

(folio 49)

gelegen tot het consigneren van het legaat van drie duijsent vijff hondert gul: aen de kinderen van den selven Nolthenius bij het voorsz. testament van gemelt Cornelia van Laackervelt gelegateert, dat wijders de voorsz: kinderen van den voorn. Pieter Nolthen(i)us haar Sullen vergenoegen met Juste Capitaal van drie duijsent vijff hondert guldens in voldinge van de voorsz: Legaten, en dat verders nogh aen den voorn. Adriaen Hoog op in Sijn voorsz: qualiteijt moet werden coldaan de Somme van drie hondert eene gulde eene Stuij aght penn: hem volgens Sententie van dese Ed. kamere in dato den 26 Maart 1709 competerende en nogh ter zaacke van t Surplus dat de drie obligatien meerder in Capitaal waardigh sijn geweest als het montant van de Legaten aende kinderen van Nolthenus gemaackt, Soo keeren de Suppl.ten haar tot UEd. Groot Agtb: reverentelijk versoeckende dat UEd. Groot agtb: het voorsz. geconvenieerde gelieven te approberen en vervolgens den voorn: heer Nobelingh in sijn voorsz: qualiteijt mitsgaders Roelant Nolthenus Soo voor hem selven en als procuratie hebbende van Sijne Suster Clara Cornelia Nolthen(i)us, mitsgaders Isabella Maria Nolthen(i)us en insgelijcx aen Adriaen

(folio 49vs)

Hoog op te admiteren namentlijck den voorn: heer Fiskaal Nobelingh in Sijn qualiteijt te mogen lighten uijt de Consignatie deser Stadt de Somma van twee duijsent twee hondert en vijfftigh gulden den voorsz. Roeland Nolthen(i)us en Sijn Suster de Somme van drie duijsent vijff hondert guldens, en den voorn: Adriaen Hoog op de Somme van drie hondert eene gulde eene Stuij: en aght penn: en voorsz. de erffgenamen van Za:r d'heer Secretaris Pieter Everwijn te authoriseren de gemelte penn: aen d heer Fiskaal Nobelingh aen de kinderen van Pieter Nolthenius en aen Adriaen Hoog op ijder haar geconvenieerde te demanueren Twelk doende uijtte namen van de Suppl.ten (was get.) B.V. Gelsdorp procr.

(In Margine Stond voor appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende requeste en Conventie daar bij gemelt accordeert de Supplianten haar versoek approbeert mitsdien t respective geconvenieert van de Suppl.ten met de heer mr. Wolfert Nobeling qqua: Roeland Nolthen(i)us So voor Sig Selven als Last ende procuratie hebbende van Sijne twee Susters alsmede

(folio 50)

Adriaen Hoog op aengegaen admitteert vervolgens den voorn. Heere Nobeling in Sijne q.teit om uijt de Consigantie deser Stad te ligten de Somma van twee duijsent twee hondert en vijfftig guldens den voorn. Roeland Nolthenus ende Sijne Sisters de Somma van drie duijsent vijff hondert guldens, en den voorn. Adriaen Hoog op de Somma van drie hondert eene gulden eene Stuijver, en aght penningen mits bij deselve werdende gestelt Suffisante Cautie (des noots) geJustificeert bij dese Ed. Camere en authoriseert en qualificeert vervolgens de erfgenamen van de heer mr: pieter Everwijn omme aen den voorn: Heere Nobeling en Roeland Nolthenus en Sijne Susters mitsgaders Adriaen Hoog ieder de voorsz. respective Somma van penningen te demanueren en overtege(ve)n den 29 April 1727 (was get:) J.V. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)