Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-04-1727 Jan de Bant en Adriaen van der Veer, huis Grotekerksbuurt


(folio 50vs)

Aan de Ed: Groot Agtb. Heeren die van den geregte ende Camere Juditieel der Stad Dordregt.

Geven met behoorlijke eerbiedigheijt te kennen Jan de Bant ende Adriaen van der Veer Coopluijden binnen dese Stadt als executeurs van den testamente en voogden over de minderjarige daer bij gemelt dat sij Suppl.ten in die qual.t publijckelijk hadden doen op veijlen een vercoft eerstelijk een geheel huijs en erve Staende ende gelegen in de Grootekerksbuurt binnen dese Stadt tussen den huijse van Philippus Crijna aan d'eene en het huijs van de Wed:e van Vianen aen d'andere sijde, nogh de melioratie van een thuijs gelegen int Gelderloose paatie [Geldelozepad] buijten dese Stad dat het voorsz: huijs is vercoft voor een Somme van twee duijsent twee hondert en vijff en twintigh guldens ende den thuijs voor de Somme van drie hondert guldens boven en behalven eene halve Sluijv: van ijder guld

(folio 51)

tot rantsoen alles volgens Conditien van vercoopinge ten desen annex ende de wijse die vercoopinge niet anders is geschiet als int requarde van de minderjarige op approbatie van UEd. Groot Agtb: Soo keeren de Suppl.ten haar tot UEd.e Groot Agtb: met voorige reverentie versoeckende dat welgemelte uEd: Groot agtb: de voorsz: vercopingen gelieven te approberen en daar van te verleenen Acte van approbatie in margine deses t'welk diende etc. uijtte namen van de Suppl.ten (was get.) B.V.Gelsdorp, procr.

(In Margine stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeren committeert de heeren van de Graaff, en van Slingeland omme de verkogte effecten breeder ten req.te gemelt te inspecteren, en haar Ed. Groot Achtb. te dienen van derselver Consideratie en advis. Actum den 24 April 1727 (was get:) J.V. Vechoven.

Lager Stond
de Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende req.te ende gehoort het rapport van H.ren Commiss.n approbeert van het huijs en thuijs ten requeste gemelt

(folio 51vs)

ten regarde van de minderjarige daar bij geintresseert. Actum den 29 April 1727 (was get.) J.V. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)