Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


12-12-1726 Clara Melisdijk weduwe Lucas van Bilderbeeck


(folio 5vs)

Aend'Ed: Groot agtb: Heeren d'heeren Presiderende Borgemeester ende Regeerders der Stad Dordregt

(1) Geven met schuldige Eerbiedigheijt te kennen Adriana op de Camp, Wed.e van Someren;
(2) Adriaan opde Camp Coopman binnen dese Stadt voor Sijne Supplt. Anna op de Camp huijsvrouw van Domi Finmans, Predikant tot Camen, int Marsch Lant;
(3) Arij de Jager, woonende binnen dese Stadt Soo in Sijn prive als Last en Procuratie hebbende van (4) Natan Tokkens, Secretaris tot Groningen in huwelijk hebbende Anna Wendelina van Sprinckhuijsen
(5) Johan van Wageningen, mede Coopman binnen dese Stadt;
Dat de eerste Suppl.ten deugdelijk te praetenderen hadde van Clara Melisdijk Wed:e Lucas van Bilderbeeck woonende binnen dese Stadt de Somma van f 5000:-:-
Den tweeden Suppliant voor Sijne gemelte Suster f 1200:-:-
Den derden Suppliant Soo in Sijn prive de Somme van f 3000:-:-

(folio 6)

En mogh als borge ten gelijke Somme van f 3000:-:-
Laetstelijk den Vijffden Supplt. de Somme van f 4000:-:-
Makende dus Samen in Cap.l f 16.200:-:-
In de Sulkx Sonder d'intressend aer op respectivelijk verLoopen dat de voorsz. Wed:e Bilderbeek op de gehoudene Comparitie ten fine van accord veel en merckelijk minder hadde gedaan praesenteren dan (nader Caluclatie(Calculatie) van den boedel en effecten) daer van Soude provenieren, ende dat Sulkx tot t Uijtterste nadeel van de gesamentlijke Crediteuren Soude Strekken Soo keeren de Suppl. ten haar tot uEd: Groot agtb: met voorige Eerbiedigheijt versoekende dat UEd. Groot agtb. twee van haar Supp.lten (uijtmakende ruijm dir vierde parten van de geheele schult) tot Curateurs in den voorsz. boedel gelieven aen te Stellen omme de effecten en Andere goederen ad opus Jus habentium te mogen dien beneficieren de gelden te Ontfangen en vervolgens naer gedane reekeningh daar over op te houden van de praeferentie en Concurrentie gedisponeert te Worden als bevonden Sal Werden behooren ten dien eijnde (onder het Wel behagen van UEd. Groot agtb:) voorslaande den voorn: Arij

(folio 6vs)

De Jager en Johan van Wageningen.
'T Welk doende etc: Adriaan op de Kamp, Arij de Jager, Adriana op de Camp Weduwe van Someren, J. v. Wageningen. (was get.) Andries Cant Proc.r
(In margine stond voor appostille)
De Camere gesien en de geexamineert hebbende de nevenstaende req.te Accordeert de Supp.lte haar versoek Stellen mits dien aan tot Curateurs in den boedel hier nevens gemelt Johan van Wageningen Coopman en Willem de Groot als Clercq resp. binnen dese Stadt Edog op een Salaris omme de goederen en Effecten tot den boedel van de Wed:e Bilderbeecq behoroende ad opus Jus habentium te beneficeren Ende haer voorts in alles regulerende na de ordonnantie op de desolate boeldes geemaneert. Actum den 12 Decemb. 1726.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)