Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-04-1727 Margarita van Son weduwe Rocus van Noortwijk


(folio 51vs)

Aan de Ed: Camere Judicieel der Stad Dordregt.

Geeft met behoorlijke eerbied te kennen Margarita van Son weduwe van Za: Rocus van Noortwijk woonende binnend ese Stad dat UEd. Gr: Achtb. bij denselver appointement van dato 16e Maart 1724 op der Suppl.t. requeste de Suppl.te wel hebben gelieven te authoriseren en qualificeren omme de goederen en effecten hier te lande gelegen van hare Uijt landige Schoonmoeder haar Suppl.ten kinderen grootmoeder Cornelia van Wesel voorens Weduwe van do: Adrianus van Noortwijk te regeren en administreren als mede de onwillige debiteuren tot betalinge van derselver agterwesen te doen Constringeren, omme uijt de ontfangen vandien de verloope ord: en extraord. lasten en intressen, dar mede hare Seve en eenhalve morg: belast te voldoen, en alsoo in alles het agt en

(folio 52)

intressen van gemelte hare Schoonmoeder waar te nemen.
Maar aangesien de Suppl.te buijten alle vermoeijde het ongelijk heft dat sij van den huurder van het voorsz: Land die aan de Suppl.te in hare voorsz. qualiteijt, Schuldig Staat verscheijde Jaren land pagten, en wat devoiren, aanmaningen en bedrijgingen daar omme aan hun gedaan de voldoeningen van dien niet en heeft konnen bkomen dat Sij Suppl.ten verneemt dat den selven Bruijker tegenwoordigh niet Suffisant ja door t grond arrest op de plaats daar hij wiint op alle Sijne granen, bestialen en verdere effecten gedaan t'eenemael buijten Staat is, en daaromme uijt vreese dat sij giet na quaat geld Soude (ver)werpen geen proces deswegens tegens hem en heeft derven ondernemen, Te min om dat sij dat proces voor den gerigte van de Wieldregt met groote kosten Soude moeten entameren.
En alsoo het voorn. Land is belast met een Capitaal van twee duijsent guldens en daar en boven ten agteren eene Considerabile Somme van penningen overomslagen en hond: penningh alsmede ordinair en extraord: Lasten, loopende tengens ses pr.cent

(folio 52vs)

waar van d'een en d'ander de Suppl.te meermalen bedreijgt hebben het vorn: land daar voor te Sullen executeren en verkoopen in welckers Cas de Waerde van t selve Land, in verre na niet te bekomen Soude Sijn, en veel minder in de tegenwoordige te vreese toestand van Oorlogh die de reële lasten over de Landen mogten komen te verswaren als wanneer de Suppl.ten met de Jaarlijkse pagt penningen merckelijk te kort Soude komen, gelijk de Suppl.ten ook wel voorsiet, dat door alle de Jaarlijkse ord. en extraord. lasten omslagten en intressen (waar mede de Suppl.ten met de pagten selfs in vreder tijden en als die altijt nog al wel ebtraalt wierden nauwelijkx kan toekomen) het voorn. Land vervolgens (tot merkelijk nadeel, Schade en Schande vande Suppl.ten voorsz. Schoonmoeder en hare kidneren grootmoeder) geheel en al Sig Selven Soude komen te Consurneren: Het welkke de Suppl.ten onmogelijk Schijnt te konnen voorkomen dan (Sonder de Suppl.ten het intresse van de voorsz: hare Schoonmoeder behertigen) met een tijdige en Spoedige verkoopinge van het selve Land.
Waaromme Soo keert de Suppl.ten har met behoorlijk respect tot UEd: Groot Agtb: in alle eerbied versoeckende dat

(folio 53)

UEd. Groot Agtb: de Suppl.te gelieven te Authoriseren en qualificeren, omme de voorn: hare seve merge gemeen in vijff tien mergen gelegen in de Polder van Wieldregt te mogen verkopen ten meesten prijse doenlijk het selve Land aan den kooper of koopers daar en Soo Sulx behooren Sal te transporteren en over te dragen de penningen van dien te ontfangen en daar van te geven behoorlijk acquit omme uijt die selve penningen aff te lossen en voldoen de voorsz: Capitale Somme en intressen, alsmede het selve Land te Suijveren van alle lasten hond.ste penn: en ommeslagen, en bij aldien eenige penningen daar van Souden mogen komen over te schieten, deselve wederom Secuur te emploijeren t'welk dien etc. Margareta van Son wed:e van Noortwijk (was get.) H.V:Wetten (proc.r)

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeren committeert de Heeren van de Graaff Sebastiaanze en mr. Cornelis van der Dussen Schepenen omme de nevenstaende requeste te examineren, en Haar Ed. Groot Agtb. te dienen van derselver conideratie en advijs

(folio 53vs)

Actum den 20 Maart 1727 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stond)
De Camere gehoordt hebbende het rapport van heeren Commiss. mitsgaders gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste ende gelet op t geene in desen te letten Stonde, accordeert de Suppliante haar versoeck authoriseert en qualificeert dien volgende deselve omme de selven mergen gemeen in vijff tien mergen Lants gelegen in de Polder van Wieldrecht ende hiernevens breeder ter requeste gemeldt, ten meeste prijse doenlijk te mogen verkoopen het selve aen den Cooper off Coopers daer en Soo sulcx behooren Sal te transporteren en overtedragen, mits dat van de voorsz: cooppenningen eerst en voor aff Sullen werden betaald en afgelost de Capitale Sommen en intressen op het voorsz. Landt staande, als mede dat de Suppliante uijt de vorogenmelde co(o)ppenningen sal moeten betalen alle de daarop verloopen lasten Soo van honderste penningen, verpondingen omslagen en verdere lasten Soo daar op Soude mogen wesen verschuldight ende

(folio 54)

Sulcx van al het Selve te Suijveren en dat de Supplianten verders Sal, gehouden Sijn voor heeren Schepen Commissarissen uijt desen Ed: Gereghte daar toe te committeren te doen behoorlijke reeckeningh bewijs en reliqua om over de penningen, dewelcke daar van Soude komen over te Schieten bij Haar Edele groot Agtb: Soodanigh te werden gedisponeert als bevonden sal werden te behoroen. Actum den 29 April 1727 (was get:) J.V.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)