Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


06-05-1727 Jan van Dalen i.p.v. van zijn broer Jacob van Dalen, bierboomplaats/bierdrager


(folio 54)

Aen de Ed: groot agtb. heeren den heer presiderende burgermeester Ende Regeerders mitsgaders Thesauriers en goede Luijden van agten der Stad Dordregt.

Geeft In alle onderdanigheijt te kennen Jacob van Dalen, burger binnen deese Stadt dat hij Supplt. op den 23 Maert 1724 door de goetheijt van IEd. Groot Achtb. Sijnde begunstigt met een bierboom off bierdragersplaets binnen deee Stadt welcke plaets hij int vervolgh persoon selfs niet wel sal konnen waarnemen dies halven hij Supplt. de vrijheijt neemt hem te keeren tot UEd. Groot Agthb. de voorsz: bierboom off bierdragersplaets

(folio 54vs)

In alle nederigheijt weder brengende inde Schoot van UEd Groot Agtb. ootmoedelijck (ver)soeckende dat UEd. Groot Agtb. hem van deselve bierboom off bierdragersplaetse gelieve te ontslaan en deswegens te verleenen Sijne dimissie inde gewoone forma. Twelk doende etc. J. v. Dalen (was get.) P. Eelbo.

(In Margine Stond voor appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert denselve Sijn versoek ontslaat mitsdien denselve van desselfs bedieninge als bierdrager binnen dese Stad en sal dese dienen voor desselfs Acte van demissie. Actum den 6 Meij 1727 (was get:) P. Eelbo.

Aen d'Ed: Groot agtb. heeren den heer Presiderende Burgermeester ende Regeerders mitsgaders Thesaurie(r)s en goede Luijden van den agten der Stad Dordregt.

Geeft reverentelijk te kennen Jan van

(folio 55)

Daelen Pontman op t veer van dese Stadt op Swijndregt dat hem Suppliant is voorgecomen dat door den vrijwillige afstandt van sijn broeder Jacob van Daelen is comen te faceren en open te vallen een bierboom off bierdragersampt binnen dese Stadt waermede den Suppl.t sigh geerne van UEd. Groot Agtb. Sagh begunstigh, Soo is den selven te rade geworden sigh bij desen te keeren tot UEd. groot Agtb., Seer gedienstig versoeckende dat UEd. Groot Agtb: hem Suppliant in de plaetse van den voorn. Sijnde broeder Jacob van Daelen als bierdrager gelieven aan te Stellen en aen hem daar van te verleenen acte in ordinaria forma Twelk doende etc Jan van Da(a)len (was get.) H.v.Wetten, procu.r.

(In Margine Stond voor appostille)
de Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Suppliant sijn versoek stelt mitsdien denselven aen tot Bierdrager deser Stad en sal aen denselven ter Secretarie werden gedepecheert acte in forma. Actum den 6 Meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)