Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


06-05-1727 Gerrit van Gorsel, korenmeter (Jan Vermeer, substituut)


(folio 55vs)

Aende Ed: Groot Agtb. Heeren den Heer Presiderende Borgermeester en die van den Geregte der Stad Dordregt.

Geeft met Schuldige reverentie onderdaniglijck te kennen Gerrit van Gorsel, borger deser Stadt dat UEd: Groot Agtb: den Suppliant nu onlangs geleden hebben gelieven te begunstigen met een koornmeetersplaetse binnen dese voorsz: Stadt, waar vooren den Suppliant UEd. Groot Agtb. als nog danckbaar is en geconsiderert den Suppliant voor als nog dienstbaer is sulcx denselve de voorsz. Koornmaat tot nog toe niet na behooren Soude kunnen waarnemen, derhalven wel wenste gepermitteert te Sijn desselfs koornmaat door een ander bequaam persoon te laeten bedienen waaromme Soo keert den Suppliant sig met vorige onderdanigheijt tot UEd. Groot Agtb. reverentelijk versoekende dat UEd. Groot Agtb. den Suppl.t gelieve toe te staan dat hij de voorsz. koornmetersplaets mag laten bedienen, ende waarnemen, door den

(folio 56)

persoon van Jan Vermeer, mede borger en inwoonder deser voorsz. Stadt dewelke ook geern (met bereijts gegeven kennisse van deeckenen van de koornmeters) de voorsz. bedieninge als bij Sijne ondertijckeninge komt te blijken Soude willem waernemen t welk doende etc.a (was get.) Jan Vermeer.

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Suppl.t sijn versoek Authoriseert ende qualificeert mitsdien denselven omme de koornmeters plaatse breeder ter requeste gemelt te mogen late bedienen ende waernemen door den persoon van Jan Vermeer mede borger deser Stad bij denselven werdende gedaan den behoorlijken Eed in handen van den Ed.e Heer mr. Dirk Huijbert Stoop, Hooff officier deser Stad ofte bij desselfs absentie aen sijn Edh.ts Stad-houder. Actum den 6en Meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)