Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


15-05-1727 Adriana de Graaff weduwe van Philipp van Hoogstraten


(folio 56vs)

Aen de Ed: Groot Achtb. Heeren die van den Gerechte en Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geven Reverentelijk te kennen Nicolaes de Jong, Coopman en Antoni van Sevenom mr. koperslager binnen dese Stadt, als aengestelde executeurs van den testamente van Adriana de Graaff laest wed:e van Philipp van Hoogstraten en voogden o(ver) de minderjarige in haren boedel geintresseert, dat deselve Adriana de Graaff, bij haer testament gepasseert voor den notaris Pieter Venlo, en Seekere getuijgen binnen dese Stadt, van dato den 8ste: Maert 1727 in opsigte van de gering Constitutie van haren boedel hadde weggemaakt, vele en verschijde legaten dat deselve Adriana de Graaff, Vervolgens te haer eenige en universeele erffgenaem hadde genomineert en gestelt de duijtse gereformeerde diaconi armen binnen dese Stadt, dat de voorsz: diaconi, Soo ten respecte van de voorsz: legaten, als ten respecte van de Schulden dewelke Sig in tijden en wijlen nog Soude konnen op doen Swarigheijt maaken, omme voor als nog den voorsz: boedel en nalatenschap Senipelijk te aenvaerden, versoekende de Supp.ten d'administratie van den voorsz: boedel

(folio 57)

dien en vermindert voor eenigen tijdt op haer te willen naamen omme waer aen te voldoen. Soo vinden de Supp:ten haer genootsaakt te keeren tot UEd: Groot Achtb: ootmoediglijk versoekende appoinctement daer bij de Supp:ten in hare voorsz: qualiteijt mogen werden geauthoriseert, en gequalificeert omme bij provisie behoudens en ongeprejuditieert een ider Sijn regt binnen sekere tijdt bij UEd. Groot Achtb: te preafigeeren, den voorsz. boedel te redden, de lossen en vaste effecten publijckelijk aen de meestbiedende ter verkopen de Crediteuren van den voorsz: boedel bij notificatie in de Courant, een en andermael tegens eenen Seekere dage bij UEd: Groot Achtb: te prefigeeren te doen adverteren, ten eijnde om hare actien en pretensien van den voorsz: boedel aen de Supp:ten op te geven, op poene van een eeuwig Swijgen en Silentium Sijnde de Supp:ten te vreden, ter expiratie van de voorsz: tijdt, aen de voorsz: diaconi armen te geven behoorlijke opening en wijders (des noots) aen de resp:e geintresseerdens te doen behoorlijke reekening, bewijs, en reliqua Het welk doende etc. Nicolaes de Jong, Antonie van Sevenom (was get.) P: Venlo, procr.

(In Margine Stondt voor Appostille)
de Camere gesien en geexamineert hebbende dese nevenstaende req:e accordeert

(folio 57vs)

de Supp:ten haer versoek authoriseert ende qualificeert deselve om in qualiteijt breder ter requeste gemelt bij provisie behoudens en ongeprejudiceert een ider Sijn recht binnen den tijdt van ses [weeken] den voorsz: boedel te redden, de losse en vaste eccefte publijcquelijk aen de meestbiedende te verkoopen de Crediteuren van den voorsz: boedel bij notificatie in de Courant een en andermaal te dien adverteren ten eijnde deselve binnen den voorsz: tijdt van Ses weeken haere actien en pretensien tot lasten van den voorsz. boedel hebbende aen de Supp:ten op te geven op poene van een eeuwig swijgen en Silemtium des blijvende geobligeert na expiratie van de voorsz: tijt van ses weeken aen de diaconie armen deser Stede te geven opening en wijders aen de resp:e geintresseerdens te doen behoorlijke Reekening bewijs, en reliqua. Actum den 15 Meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)