Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


15-05-1727 Huijbertje Venus weduwe van Arij Janse Lugten


(folio 57vs)

Aen d'Ed: Groot Achtb. Heeren die van den Gerechte ende Camere Juditieel der Stadt Dordt.

Geeft met alle Eerbied te kennen Huijbertje Venus wed:e van Arij Janse Lugten, woonende binnen dese

(folio 58)

Stadt, dat aen haere drie minderjarige kinderen door denselven Arij Janse Lugten aen haer Suppliante (ver)wekt bij Schijding van de nalaetenschap van wijle Thieleman Lugten, en Maria Ooms gewesene egteleiden, aengedeelt is, een Somma van Sevenhondert twee en Veertigh gulden, vijftien Stuijvers dat hij Suppliante gechargeert Sijnde met de alimentatie van de voormelte drie kinderen alles heeft bijgebragt en nog bij brengt, om die last te volvoeren edog dat Sij Supp:te nu geen mans Winste hebbende, t ellekens te rug gaet, en Sig genoegsaem buijten Staet bevint in die alimentatie langer te konnen blijven Continueren, ten waare dat Sij Supp:te daerinne eeniger mate wierde gesoutineert ende geconsideert het na regten Constant is, dat ouders niet verplicht Sijn kinderen die van haer Selfs goederen hebben langer te alimenteren te meer wanneer wanneer deselve ouders Sig (gelijk in Cas Subject) Selfs in een Soopere Staet bevinden Soo keert de Supp:te Sig tot UEd: Groot Achtb: gans ootmoedig versoekende appt: waer bij de executeurs en voogden bij den testamente van de voorn: gewesene egte luijden geeligeert met name

(folio 58vs)

Arij, ende Michiel Lugten, beijde borgers deser Stede, mogen werden gequalificeert en geauthoriseert, omme aen de Suppt. tot Soutien van de Alimentatie van haere voormelte drie minderjarige kinderen uijttekeren de Jaerlijcxe Revenues van de voorsz: Sevenhondert twee en Veertigh guldens Vijftien Stuijvers. TWelk Doende Hubertje Venus (was get.) P. Venlo, procr.

(In margine Stont voor Apostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende Req.te accordeert de Supp:te haer versoek authoriseert ende qualificeert Arij ende Michiel Lugten in qualiteijt als executeurs van den testamente en voogden over de minderjarige erffgenamen breeder ter requeste gemelt omme aen de Supp:te tot Soutien van de alimentatie van haere voormelte drie kinderen uijtekeren de Jaerlijcxe revenues van de seven hondert twee en veertigh gulden Vijfftien Stuijvers ter requeste gemelt. Actum den 15en Meij 1727 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)