Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


20-05-1727 Anthonij de Vos, mr. zilversmid, onder curatele


(folio 59)

Aan d'Ed: Groot Agtb. Heeren die van den Geregte en Kamere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kennen Anthonij de Vos mr. Silversmit binnen dese Stad (bij appointement van dese), dat den Supplt. ten versoeke en ter instantie van sijn Zoon Jacobus de Vos, mede mr: Silversmit binnen dese Stad bij appointement van dese Ed: Camere Judicieel deser Stede van dato den 18:e October 1725 is gesteld onder Curatele, en dat mitsdien daer bij tot Curateur over den persoon en goederen van den Supplts. is aengestelt den voorsz. sijnen Zoon Jacobus de Vos en alsoo die acte van Curatele perse en in sigh selve ingesien sijnde (onder reverentie) niet anders is, als provisioneel, ter teijt en wijle de Suppliante Soude Sijn gereconvaleseert, en dat den Supplt. Sigh verbeelt als nu toe Sijne vorige gesontheijt en behoorlijck verstand gekomen te zijn, en sulx gestelt in Staad, van Sijn persoon en goederen selfs te konnen regeren, Soo vint den Supplt. hem genootsaakt te keeren tot UEd: Groot agtb: ootmoedelijck versoekende, dat UEd:e Groot Agtb: het voorsz: appointement van Curatele gelieve in te trecken ofte te niet te doen, en den Supplt. te admitteren van sijn persoon en goederen Selfs te mogen regeren en 't administreren 't welk doende &a (was get.) Anth: De Vos en Andries Cant, Procr.

(In margine Stond)
Sij dese request gesteld in handen vande Heeren Commiss.en vande Graaff en de Jongh. Actum den 17e: Septemb: 1726 (was get:) P: Eelbo.
De Camere gedien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Supplt. sijn versoek, doet mitsdien te niet ende trekt mits dese in de Acte van Curatele verleent over de persoon van de Supplt. in dato den 18:e octob: 1725 admitteeren mitsdien denselven omme sijn persoon en Goederen Selfs te mogen regeren en administreren. Actum den 20: Meij 1727 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)