Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-05-1727 Moses Jacobs en Salomon Davits, zonen van Jacob Eleasar


(folio 59vs)

't aen de Ed: Groot Aghtb. Heeren den presiderende Burgermr. en die van de Camere Juditieel der Stad Dordregt.

Geven met Schuldige respect te kennen Moses Jacobs en Salomon Davits sijnde van de Joodsche Natie beijde woonende tot Rotterdam kinderen en mede geinstitueerde erfgenamen van Jacob Eleaser Soo voor haer selven en als last en procuratie hebbende van de verdere mede geinstippieerdens in den boedel van der Suppl.ten gemelte vader zalr: Jacob Eleasar dat den selven Jacob Eleaser op den 16 Jannuarij 1699 dispnerende van sijne tijdelijcke goederen voorden notaris Zeger van der Brugge, en seeckere getuijgen binnen de voorsz: Stad Rotterdam, en Seekere getuijgen binnen de voorsz: Stad Rotterdam sijn Zone Levi Jacobs en Eleasar Jacobs in voorgaende huwelijk verweckt, en bij der selver overlijden voor hem testateur des voor overledens wettige aff komelingen bij plaets vullinge en in deselfs Stede tot Sijn mede erffgenamen hadde genoemt en gestelt met regt van eisstellingen in de Simple en bloote Legitime portie hen nae regten te behorende en op de welke sijne Zoonen voornt. off derselver wettige aff komelinge Soude moeten werden aengerekent den voorn. Levi Jacobs off sijne affkomelingen een Somma van vijftien hondert gulde met en aen denselven ten huwelijk mee gegeven en den voorn. Eleasar Jacobs off sijnen affkom

(folio 60)

linge een Somma van twee duijsent guldens niet en aen denselven insgelijks ten huwelijk mede gegeven mitsgaders vijff hondert gulde aen hem na Sijn trouwe gedaen en voort nog aen sijn testateurs Zoonen voornt. off derselver wettige affkomelingen, het geen deselve Sijne Zoonen IJder boven en buijten het voorsz: op eenigerleij wijsen in Sulks in alle Manieren van hun Comparant hebben getrocken off bekomen etc.a en in alle de verdere goederen die den testateur metter dood Soude komen te ontruijmen ende nae te laten onroerende roerende &a: geen uijtgesondert derselven testateur tot Sijn eenige en als geheele Erffgenamen te noemen ende Stellen met vollen naem van regt van erffstelinge Sijn testateurs verdere kinderen Soo van voorgaande bedden als van sijn als doen tegenwoordige bedde, tot agt in 't getal in en voor even gelijke portien offte gedeelte en bij overlijden van een off meer van deselve Sijn kinderen voor hem testateur des overleden wettige afkomelingen bij plaets vullinge en in desselfs Stede onder Conditie dat sijn Comparants boedel ongescheijden en ongedeelte Soude moeten blijven gelaten en werde gehouden onder de administratie en regeeringe van de executeurs voogden en administrateurs tot den ouderdom van 18 Jaaren van Sijn alderjongste kind en dat tot Soo lange toe Sijne minderjarige kinderen daer Uijt Soude werden onderhouden etc.a alles ingevolge van denselven testamente ten desen annex en welk testament den testateur metter dood heeft geconfirmeert en bekragtigt t was nu sulks dat de voorsz: kinderen en geinstitueerde erffgenamen van den voorsz. Jacob Eliasar tot nog toe onder den anderen in t

(folio 60vs)

gemeen en onverdeelt hadde gehouden Seeker huijs en erve, bij henlieden voorsz. vader nagelaten Staende ende gelegen aen de oostsijde van de Delfse Vaert tot Rotterdam dog, voornemens Sijnde om het selve nu te verkoopen hadde deselve ondevonden dat hen al hoewel voor een Seer geringe portie obsteert en bij den kooper vant gemelte huijs wert gerequireert consent en qualificatie van de voorsz. naergelatene kinderen vande voorsz: Eleasar Jacobs als gesubstitueerde erffgenamen van haeren grootvader Jacob Eliasar (voor Soo verre het Surplus van de Legitime portie waer in deselver vader was geinstitueert Soude mogen aengaen) ende alsoo den voorn. Eleasar Jacobs in sijn leven is geweest borger deser Stad vervolgens alhier gewoont en ook overleden is naerlatende een wed:e met vijff minderjarige kinderen alle nog binnen deser Stede, woonagtig dog insolvent en Sonder voogden over de voorsz. Sijn kinderen te hebben gestelt redenen waar om de Supplianten haer aen UEd. Groot Agtb: Sijn adresserende (als oppervoogden van alle weesen waar van t Sterffhuijs alhier ter Stede is gevallen) onderdaniglijk versoekende, dat den oudsten naargelaten Zoon van den voorsz: Eleasar Jacobs met naeme Zacharias Eleasar denwelke nu meerderjarig is, mag werden gequalificeert om in de verkoop van t voorsz. huijs te Rotterdam op de Delfsevaert staende (voor Soo verre haer geringe portie aengaet) te mogen consenteren en aen den kooper opdragt te doen mitsgaders daer van te verleenen acte in forma met magte om de voorsz: portie van deselve

(folio 61)

vier minderjarige kinderen van den voorsz. Eleasar Jacobs in de kooppen: van t selve huijs competerernde door denselven Zacharias Eleasar te moge werden ontfangen en vermits haere armoede tot derselver beter alimentatie te werden geemploijeert even al eens als aen haer Supplianten als aengestelde voogden over derselver kinderen voor Soo verre Concerneert, de erff portien die haar Competeert wegens haer overleden oomen Jonas Elias en Josep Jacob aengaende t voorsz: huijs bij den hove van Holland is geaccordeert en verleent Cum annex is te Sien.
TWelk doende etc.a uijt de naamen vande Suppl.ten (was get.) A. v. Nievelt, procureur.

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de neevenstaende requeste accordeert de Suppl.ten haar versoek qualificeert mitsdien Zacharias Eleasar omme het huijs breeder bij de req.te gemelt (voor Soo veel Conferneert de portie van den gem.e Zacharias Eleasar mitsgaders de verdere kinderen van Eliasar Jacobs) te moogen vercoopen t vercogte te transporteren de penningen te ontfangen dezelve tot alimentatie van sijn Suster en broere te emploijeren even en al eens als aen de Suppl.ten als aengestelde

(folio 61vs)

voogden over derselver kinderen voor Soo verre Conferneert de erffportie die haar Competeert weegens haer overleede omen Jonas Elias en Joseph Jacob (aangaande het voorsz. huijs) bij den hove van Holland is geaccordeert en verleent. Actum Dordrecht den 13en Meij 1727. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)