Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-05-1727 Josina Praem weduwe Antonij Schaep


(folio 61vs)

Aan d'Ed: Groot Achtb. Heeren die van den gerechten Ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geeft met alle Eerbied te kennen Huijbert Cuijper Coopman binnen dese Stadt als Executeur van den testamente van voogt over de minderjarige erffgenamen van wijlen Josina Praem, die Wed:e was van Antonij Schaep dat deselve Josina Praem bij haer voorsz: testament tot hare eenige ende Universeele Erffgenamen hadde geinstitueert Anna Theodora van Eijsden huijsvrouw van den Suppliant voor d'eene helfte ende Maria Erckelens wed.e wijlen Rutger Erkelens voor de Wederhelft dat de portie van de laatste was gechargeert met den band van fideicommis dog dat deselve

(folio 62)

Maria Erkelens geen andere goederen hebbende om haer bestaen Uijt te vinden hij Suppliant den nagelaten Boedel van deselve Josina Praem met deselve hadde geschift, gescheijden ende verdeelt dat deselve Maria Erkelens vervolgens ontslaging van t voorsz. fideicommis versogt, ende geobtineert hebbende hij Suppliant een gedeelte van deselve hadde geemploijeert tot het koopen van een plaets voor deselve Maria Erckelens opt vrouwen hofie alhier dat deselve Maria Erckelens Continueel Sieck Sijnde naderhand is geworden en tot Nog toe gebleven innocent dat hij Suppliant inmiddels heeft ondervonden dat er nog een losrente brieff was ten Comptoire van Rotterdam ten naem van Jannetie Hermans, groot in Capitael drie hondert gulde in dato den 17 October 1642 folio 4988 mede behoorende tot de Nalatenschap van deselve Josina Praem dog dat die vermits haere voorsz. innocent was gebleven onverdeelt dat geconsideert niet alleen alle de goederen van de voorsz: Maria Erckelens waeren geconsumeert maer ook dat den Supplt. tot haer verdere onderhoud veel van t Sijne hadde gecontribueert en daer in nog blijft Continueren hij Supplt. eenigen tijdt geleden hadde goetvonden in Sijn voorsz. qualiteijt als executeur van den testamente van de voormelte Josina Praem

(folio 62vs)

de voormelden Rentebrieff te verkoopen aen den Diaconij Armen van Hardincxvelt dat de voormelte diaconij Armen de intressen van deselve tragtende te ontfangen den heer ontfanger Difficulteijt maakt deselve te betaelen ten sij dat aen hem wierde geentubeert dat den Suppliant daer van eijgenaer was geweest redenen waaromme den Supplt. sig is keerende tot UEd. Groot agtb. gansch ootmoedig versoekende Appoinctemen waerbij Supplt: mag werden aengestelt als Curateur over de persoonen van de gemelde Maria Erckelens en verder gequalificeert om in die qt. de voorsz: rente brieff aen hem Supplt. N:oe ux:s aentebedeelen des dat de helft van de Cooppenn: van de voorsz: rentebrieff strekke in mindering van geene den Suppliant bereijts voor de voorsz: Maria Erckelens in volgen als voorsz: heeft gedebourgeert en verschotoen.
Twelk doende etc.a
Uijt den name van den Supplt. P. Venlo, procureur.

(In Margine Stond voor Appostille)
de Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren van Blokland(Bolkland) en Onderwater Schepenen omme de nevenstaande req.te te examineren en haar Ed. Gr: achtb. te dienen van derselver Consideratie ende

(folio 63)

advijs. Actum den 18 Meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Lager Stont
De Camere gehoort hebbende het rapport van heeren Commissarissen mitsgaders gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Supplt. Sijn versoek Stelt mitsdien denselven aen tot Curateur over de persoon van Maria Erkelens qualificeert wijders denselve om in die qualiteijt den rentebrieff, breeder ter requeste gemelt aen hem Supplt. N:oe ux:s aen te bedeelen des dat de helft van de kooppenningen van de voorsz. rentebrieff strecke in mindering van t den Supplt. bereijts voor de voorsz: Maria Erckelens heeft gedebourseert en verschoten. Actum den 21 Meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)