Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-05-1727 Samuel de Bak, notarisambt


(folio 64)

Aan de Ed:e Groot Agtb. Heeren den Presiderende Burgermeester en de reegerders der Stad Dordregt.

Geeft met alle Schuldige Eerbeidigheijd te kennen Samuel de Bak borger deser Steede dat door het overlijden van Willem Pasman het notaris ampt binnen dese Stadt is komen te vaceren ende naardien hij Suppliant zig van Jongs aff inde practijcke geoeffent hebbende (Sonder beroem gesprooken) verhoopt in Staat te Sijn om die bediening mede te konnen waarnemen Soo heere den Supplt. hij tot UEd:e Groot Agtb: met vorige reverentie versoeckende appoinctement waar bij UEd:e Groot Agtb: goeder gelieft zijn aan den Supplt: te vergunnen (na alvorens te hebben geobtineert en admissie van haar Ed:e Groot Mog: de heeren Staten van Holland ende Westvrieslandt ende t Hoff proventiaal respective het notaris ampt

(folio 64vs)

in plaatse van den voorn. Willem Pasman binnen dese Stadt te mogen Exerceren ende ten dien Eijnde aan den Suppliant te verleenen brieven van voorschrijvens aanopgemelte haar Ed:e Groot Mog. in ordinaria forma. twelk doende etc:a (was get.) Samuel de Bak.

(In Margine Stont voor Appostille)
de Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande req.te accordeert den Supplt: Sijn versoek en Sal aendenselven ter Secretarie alhier werden gedepecheert brieve van voorschrijvens ten eijnde als in de nevenstaende requeste gemelt aen haar Edele Groot Mogende heeren Staten van Hollandt ende Westvriesland. Actum Dordt; den 27 Meij 1727 (was get:) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)