Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-01-1727 dekens confrerie warmoeziers (Abram Roobol en Cornelis van Dijk)


(folio 6vs)

Aan d'Ed. Groot agtb. Heren den Heer presiderende Burgermeester en Regeerders der Stad Dordregt

Geven reverentelijk te kennen de Dekenen

(folio 7)

van de Confrerie der Warmoesiers deser Stad dat eenige baatsoekende Menschen in haar lieder Confrerie of Gilde Aardappelen, en andere Aardgewassen en Warmoesiers Waren, van vremde Luijden, die deselve alhier ter Markt Souden brengen buijten de Markt plaats, en Wel Soo Sij overgeven in Andere Steden, daar nogtans t'Selve Meest geschiet aan en binnen dese Stad, op Koopen om te ontgaen de Loting die Sij anders aan haar mede Gildenbroeders en Gildensusters gehouden Sijn te geven, en haar vervolgens Meester Maken, van de Meeste Waren die Anders ter Markt Souden Werden gebragt Waar door dan vele Arme Gildenbroeders en Gildensusters, (buijten die Societijt Sijnde) Ontset Werden eenige goederen te konnen krijgen Sonder deselve ten duurste Uijt de hand van de voorsz. opkoopers te breken Strekkende alsoo tot groot Nadeel van de Meeste in haren gilde.
Dat Dikwils Wanneer er al eenige goederen aan de Markt komen deselve Werden verkogt en verdeelt aan Wijnige, die daar door den telder van Werden geadverteert, en vele in haren gilde geen kennisse daar van krijgende of komende becomen almede versteken werden goederen te konnen koopen, en haren kost te Winnen.
Dat ook veele Uijt haren gilde practiseren Warmoesiers Waren door hare bedienden te doen Incoopen om Weder te vercoopen ten eijnde Sij Souden ontgaan de Looting

(folio 7vs)

Die Sij Anders gekonden Sijn aan hare mede gildenbroeders en Gildensusters van de voorsz. waren te geven, Maar door ook vele rusien en onordentelijk heden Comen voor te vallen.
En alsoo de voorsz: de keuren Seer geern Sagen dat daar innen door UEd. Groot Agtb: ten besten van den voorsz: haren Gilde Wierd e voorsien Sijn Sij te raden gewerden haar te adresseren tot UEd. Groot Agtb: Ootmoediglijk versoekende dat UEd. Groot geliefden te ordonneren dat niemand eenige Waren tot haren Gilde behoorende Mogte Coopen ofte Ontfangen dan aan de Marktplaats en Waar in dan alle gilden broeders en Gilden Suster gelijke Looting Connen krijgen dat ook den telder ten dien eijnde Wel Expresselijk mogt Werden geordonneert geen goederen te Stellen of meten of geen Salaris te Ontfangen van goederen, als die effectiff aan de Markt vercogt en gelevert Werden.
Dat voorts den telder mogt werden geordonneert de Looting te doen Uijt een Lootsak die de Suppl.ten tot haren Costen presenteren te laten maken, en hem ter hand te Stellen en niet Uijt de Sakken in Sijne kleederen om daer door weg te nemen alle suspicie van gunst tot den eenen boven den anderen

(folio 8)

Dat ook haarlieden gilden knegt Mogt Werden geordonneert t'elkens als er goederen ter Markt komen ten minsten een uur voor de Lotingh bij alle Gildebroeders en Gildesusters ront te seggen dat goederen aan de markt Sijn en loting Sal wesen op dat ijder in den voorsz. gilde daar behoorlijke kennis van Sal Connenhebben en mede Loting krijgen (gelijk Sulxs ook in t appelkopersgilde practicabel is) War voren den voorn: haren Gilden knegt dan Mogt genieten tot Sakaris tien (s)tuijvers van Jder Schuijt met Warmoesiers Waren die ter makrt Comt, of Soo veel min off meer als UEd. Groot agtb. Sullen goetvinden te behooren.
Dat Eijndelijk ook UEd Groot agtb. geliefden te ordonneren dat niemant goederen mogt Inkoopen om weder te verloopen, dan dat voorsz: Gild Selfs hebben ten ware bij Siekte ofte eenige andere ingelegentheden als wanneer sulcx, door de bediendens van haere Gildenbroeders, of gildensusters na voorgaande ondersoek, en Consent ten minsten van een van de voorsz: de keuren Soude mogen geschieden.
Ende dit alles op Soodanige boetens als UEd. Groot Agtb: Sullen oordeelen te behoren. tWelk doende etc.a
Ruth Vermase, Abram Roobol, dit merk + is gestelt bij Cornelis van Dijk, H. v. Wetten, Proc.r.

(folio 8vs)

(In Margine stond voor appostille)
De Camere alvoorens te disponeren Committeer D'Heeren Mr. Cornelis van der Dussen en Mr. Paulus Gevaerts omme opt versoek ter Req:e gem.t te hooren Dekenen van de Confrerie ente doe rapport Actum Dordt. den 11 novemb. 1726 (was get.) J. v. Vechoven.
Lager stond
De Camere gehoort hebbende trapport van h.re Commiss.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende deeze nevenstaende Req.te ordonneert dat niemant In den Warmoesiers Gilde zijnde Aardappellen ofre andere aardgewassen off Warmoesiers Waren Sal mogen Coopen dan aan de Markt Plaats bij Mijn Ed. Heeren van den geregte daar toe geordonneert dat Jder gelijke looting van de aan de Markt Coomende goederen Sal moeten hebben en dat den Telder ook geen Salaris Sal mogen ontfangen als van Goederen die Effectiff aan de Markt (ver)sogt en gelevert zijn ordonneert Wijders dat den Telder de Looting Sal dien Uijt een lootsak die de Suppl.ten hem ter hand Sullen Stellen dat ook den Gildenknegt telkens als er goedr. ter Markt Comen ten minsten een Uijre voor de Looting alle de Gildenbroeders en Susters Sal adverteren en rond Seggen dat Goederen aan de Markt zijn en Looting Sal Weezen waarvoren den Zelven tot Salaris Sal genieten Tien Stuijvers van ijder schuijt met goet die aan de markt Comt te betalen bij den Schipper

(folio 9)

off Coopman van de voorschreve goederen dat meede noemandt Goederen Sal mogen In Coopen en Weder te vercoopen dan diet Gelt selfs hebben ten Ware bij Siekte off andere ongelegentheden als Wanneer sulcx door de bediendens van de Gilden broeders, en Susters na voorgaand ondersoek en consent ten minsten, van een van de Deecken in deezen Gilde Sal mogen geschieden alles op een Boete van drie Guldens te appliiceren en Executeren als de andere Boetens inde ordonnantie Uijtgedrukt blijvende de voorsz. ordonnan.e verderes In Sijn geheel ordonneert Wijders de voorsz. Dekenen den Telder en alle andere haar Stiptelijk na dezelve en deezen appoinctemente te reguleren en gedragen. Actum Dordrecht den Sestienden Janu: 1727 (was get.) J. v. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)