Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


28-05-1727 Adriana Alida Wittingh, huis Vriesestraat


(folio 65)

Aand'Edele Camere Judicieel deser Stad Dordrecht.

Geven met Schuldig Eerbied te kennen Pieter van der Stoep, notaris en proc.r tot Strijen, in qt. als Executeur van den testamente van wijlen Hendrik Witting in sijn leven Stadhouder van den Ed:e Heer hooft officier deser Stad mitsgaders administrerende voogd, als mede (Nicolaas) Nicolaas van Batenburgh en Adriaen Papegaaij, borgers deser Stad als toesiende voogden over Adriana Alida Wittingh, eenige nagelaten dogter van den voorn. Hendrik Witting ; dat sij Supplianten in haere voorsz. qt: op den 14:eMeij deses Jaars 1727 door den notaris Jacob Beut publicquelijk hebben doen op veijlen, en op den 17: daer aenvolgende finalijk verkogt Een huijs en Erve Staende ende gelegen inde Vriesestraat, tusschen den huijse van Anthonij Broeders aen de eene en 't huijs van Frederik Ciffrie aen d'andre Seijde, aen de wed:e van Abraham Targier voor een Somme van Veertien hondert en vijfftig guldens, Item aen Nicolaas Slijp mr: metselaer off die den selven bij 't doen der opdragt, Sal komen te nomineren, Een huijsken op den hoek van het Hoeffijserstraatie aen den Riedijck, voor een Zomme van hondert Sevenentnegentigh gulde Ende dat respectivelijk boven en behalve een halve Stuijver per gulde tot rantsoen volgens de Coops Conditien daer van Sijnde, Edog ten requarde van de minderjarige daer bij geintresseert, alles op approbatie vande Ed:e Camere Judicieel deser Stad Dordrecht, reedenen waeromme de Supplianten hen Sijn addresserende aen UEd: Groot Agtb: ootmoedelijk versoekende dat uEd: Gr: agtb:

(folio 65vs)

den Verkoop vande voorsz: huijsen gelieven te approberen 't welk diende &a: (onderstond) uijt de namen vande Suppliante (was get.) Andries Cant, Proc.r

(In margine Stond voor Appostil)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren mrs. Cornelis vanden Honert en Cornelis vander Dussen Schepenen omme de huijsen breder ter requeste gemelt te inspecteren en haer Ed:e Groot Agtb: te dienen van haer Consideratie ende advijs. Actum den 27e: Meij 1727 (was get:) P: Eelbo.

(lager stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van heeren Commiss.n accordeert de Suppl.ten haer versoek approbeert dienvolgende de vercoopinge vande twee huijsen ter req.te gemelt ten regarde van het minderjarig kint daer bij geintresseert, Actum den 28e: Meij 1727 (was get:) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)