Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


26-06-1727 Hendrika van Lottem weduwe van Matthijs Paradijs en Maria Paradijs, uitschenken van koffie en chocolade, huis De Goude Molen op de Hoge Nieuwstraat


(folio 65vs)

Aan de Ed:e Groot Achtb. heeren den presiderende en regeerende Burgermeesteren en regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kennen Hendrika van Lottem weduwe van Matthijs Paradijs, ende Maria Paradijs haar dogter, brgerssen deser Stad dat uEd. Groot Achtb. niet alleen aen haar Suppl.ten gunstelijk hebben gelieven

(folio 66)

te vergunnen dat hen haare huijse de vercoping van vaste en andere goederen bij executie vercogt werdende Soude werden gedaen met bijvoeginge van eenige verdere voorregten van verteeringe der foijen van dese Stadswegen gegeven werdende nemaar ook aen de eerste Supplianten met ende nevens haere overledene man ende den langstlevende van hen beide gelieven te accorderen het Uijt schenken van koffij en Chocolaet en wel benifie UEd. Gr: Achtb. daar na mede hebben vergunt ende toegestaen aen(de): tweede Supplt. in desen, en voor alle welke gunsten de Supplianten UEd:e Groot Achtb. als nogh ten hoogsten Sijn dankende dan gemekrt de eerste Suppl.te Soo wegens haere hooge Jaaren als andere lighamelijke ongemakken Sugh buijten Staet vind gestelt omme het voorsz. uijtschenken van Coffij en chocolaet ende t oppassen der vendictie met t geene daer toe behoort nae behooren te konnen waernemen, en Seer gaerne haer overige korte levenstijdt in Stilte Soude doorbrengen, Soo waren de Supl.ten te readen gewerden sigh te keeren tot UEd. Groot Achtb: (ende nae gedane dank betuijginge als voorsz. is) de gemelde benefitie ende vooreghten weder te Stellen ter dispositie van UEd Groot Achtb. versoekende met alle Eerbeidigheijt en onder

(folio 66vs)

t behaeggelijk goetvinden van uEd. Groot Achtb. dat de selve werden geconfereert op de persoonen van Cornelis Bax ende Adriana Brootshooft egtelieden aen wien de Supplte welgenegen Soude haer huijs te Cederen en overtedragen T'welk diende etc. (was get.) Hendrika van Lottem wed:e Paradijs, Maria Paradijs, Andries Cant, procur.r

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien, ende geexaminert hebbende den nevenstaende requeste ontslaadt de Suppl.ten ingevolge haer gedaen versoek vande respective benefitien aen deselve geaccordeert. Actum den 26 Junij 1727 (was get.) J.V.Vechoven.

Aan de Ed:e Groot Achtb. heeren den Presiderende en regeerende Burgermeesteren ende regeerders der Stad Dordrecht.

Geven revenrentelijk te kennen Cornelis Bax ende Adriana Brootshooft, egtelieden borger en borgeresse deser Stad dat Sij Supplianten aen Hendrika van Lottum weduwe Matthijs Paradijs ende haere dogter Maria Paradijs hebben onderstaen, ende aen deselve versogt,

(folio 67)

ten einde Sij ten behoeve van de Supplianten wilde desisteren van Sodanigen voorregt ende beniftie als uEd.e Groot Achtb. deselve hebben gelieven te vergunnen, ende accordeeren, omme binnen dese Stad te mogen doen en Exerceren de neringe van Coffij en Chocolaet uijtte schenken in Conformite van den appoitemente en op Soodanigen conditien als UEd:e Groot Achtb. aen de voorn: Weduwe Paradijs en dogter hebben verleent, en Jegenwoordigh bij haer onderhouden en gedaen wert, en waere toe deselve met goet vinden van UEd:e Groot Achtb. wel genegen Soude Sijn, gelijk deselve ook genegen en geinclineert Sijn om aen haer Suppl,ten te Cederen en overtedragen haer huijs en Erve genaemt de goude Moolen Staende ende gelegen op de Hoogenieuwstraat en t welke UEd. Groot Achtb. hebben gelieven te favoriseren met eenige voorregten van verkopingen als andersints, als mede dat alle Foijen van deser Steede weegen gegeven werdende ten voorsz: huijse Soude werden verteert en alsoo Sij Suppl.ten onderregt Sijn dat de voorn. Weduwe paradijs ende haere dogter berijdts van t geene vorosz. is hebben gedesistert, ende t selve gestelt ter dispositie van UEd:e Groot Agtb: ende de Supplianten (Sonder roem Gesproken) vermeinen in Staet, en bequam te zijn om de voorsz. Saken

(folio 67vs)

waartenemen ende geerne met een de Cost Soude tragten te winnen Soo keeren de Supplten hen in alle ootmoet tot UEd. Groot Achtb. Seer gedienstig versoekende dat uEd. Groot Achtb. haer Suppl.ten gelieven te begunstigen ende aen te Stellen omme te Samen ende bij aflijvigheijt van een van hen den langstlevende vande selve Coffij en Chocolaede te mogen Schenken als mede te ordonneren dat de verkoopingen ende verteringe ten voorsz: huijse in conformite van den appointemente van UEd:e Groot Agtb: en gelijk als de voorsz: wed:e Paradijs daer van heeft gejouisseert mogen werden gehouden ende gedaen te vreden Sijnde de Suppl.ten ingevolge van den appoitemente van UEd. Groot Agtb: in dato 5 Februarij 1709 Jaarlijks aen en ten behoeve van t Leprooshuijs deser Stad te betalen de Somma van een hondert guldens. Twe(l)k doende etc.a. Adriana Brooshooft, Cornelis Bax (was get.) Andries Cant, Procu.r

(In margine Stond voor appostille)
de Camer gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende requeste accordeert de Supplianten haar versoek qualificeert mitsdien deselve te Samen ende bij overlijden van een van hen den langstlevende van haar beide omme met Seclusie van andere Coffij en chocolaet binnen dese Stad te mogen uijt schenken ordonneert wijders dat alle verkopinge van vaste goederen van dese Stadswege en bij executie Curateure of op authorisatie van dese Camere verkogt werdende ten huijse genaamt de goude molen Sullen werden gedaen als mede de foijen de verteringe van dese Stadswegen gegeven werdende, ende gijselinge alles ingevolge den appointemente van haar Ed. Gr: Achtb. de heeren Borgermr: deser Stad in dato den 2 meij 1720 en gelijk de weduwe Paradijs daar van heeft geJouisseert mits voor het voorsz. benifitie van t uijtschenken deser Koffij en Chocolaet ten behoeve van t Leprooshuijs ingevolge den appointemente deser Camere in dato den 5 feb. 1709 betalende ten behoeve van t Leprooshuijs deser Stad de Somma van een hondert guldens. Actum den 26 Junij 1727 (was get:) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)