Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


26-06-1727 Theunis Akkerman, in het armhuis


(folio 68)

Aen d'Ed. Groot Agtb. Heeren h.ren Presiderende Birgermr. ende regeerders der Stad Dordrecht

Geeft met alle onderdanigheijt en eerbiet te kennen Theunis Akkerman, borger deser Stede dat hij Supplt: van Jongs aff zijn vleijt en arbeijd aengewent hebbende omme buijten ijmans lasten Sijn broot te mogen gewinnen dogh dat hij Suppl.t tot Soo hooge Jaaren gekomen Sijnde, daar toe niet meer in Staat Sijnde die weijnige goederen welke hij nog had hadde moeten verteeren dat hij Supplt. dus van nodige alimentatie en onderhout t'eenemael gedestitueert Sijnde, hij Supplt. genootsaakt werd Sigh te keeren tot IEd: Groot Agtb: met vorige eerbiedigheijt versoekende, dat d'heren vaders en regenten van t armhuijs binnen dese Stadt mogten werden geordonneert om hem Suppl.t int gemelte huijs in te nemen omme de weijnige Jaaren, die hem van Sijn Levenstijt mogten resteren te mogen werden onderhoduen t welk doende etc.a uijt den naam va den Suppl.t (was get.) Andries Cant, procu.r.

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponneren ord:t dat deeze requeste sal werden gestelt in handen van de heeren vaders en regenten van het armhuijs binnen deeze Stad omme haer Edele(

(folio 68vs)

Groot agtbare te dienen van berigt. Actum Dordt. den 27en meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Ingevolge van dit bovenstaande Appointement van UEd. Groot Achtb. Soo hebben heeren Vaders en regenten van het Armhuijs der Stad Dordt. Sig geinformeert op den inhoude deser requeste en bevonden dat het 4 Artikel van haar Ed. ordonnantie dictert dat niemand in het armhuijs mag werden ingenomen voor en al eer den selven is bedeelt geweest met vierentwintigh Stuijvers in gelt of broot Soo Souden heeren vaders en regenten voors. van advies sijn dat den Suppliant tot het voorsz. huijs niet behoort en vervolgens dat het (ver)soek vij den selven gedaen behoorden te werden ontseght des niettemin rese(r)veren sig heeren vaders en regenten ter dispositie van UEd:e Groot Agtb. Actum Dordt. den 1 Junij 1727.
Ter ordonn: van heeren vaders en regent voorsz. G.A.V.Hoogeveen

De Camere gesien en geexamineert hebbende de rescriptie van heeren vaders en regenten van t Armhuijs qualificeert en ordonneert de heeren vaders en regenten van t voorsz.

(folio 69)

a(a)rmhuijs den Supplt. int gemelde Aermhuijs intenemen en te huijsvesten mitsgrs: denzelven te alimenteren des dat den Dijaken van t quartier twee Jaaren lang weeckelijcx aant Armhuijs sal uijt rijken een Somma van eene gulden. Actum Dordrecht den 26 Junij 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)